To kvinner snakker sammen, den ene i hjiab.

Kapittel 8                 Proposisjoner, høringsnotater, offentlige utredninger og stortingsmeldinger

8.1 Forarbeider

 • • Ot. prp. nr. 30 (1981-1982) Om lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (adgang til å innhente opplysninger ved ansettelse)
 • • Innst. O. nr. 27 (1997-1998) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
 • • Ot. prp. nr. 104 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.
 • • Ot. prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (religion og livssyn som selvstendige grunnlag og utenfor arbeidslivet)
 • • NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Likestillingsloven og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering
 • • Ot. prp. nr. 79 (2008-2009) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)
 • • Innst. 158 L (2009-2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)
 • • NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk
 • • Prop. 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

 

8.2 Tidligere lover og lovendringer

 • • Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidsmiljøloven) av 4. februar 1977
 • • Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) av 9. juni 1978 nr. 45
 • • Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. av 30. april 1998 nr. 24 (seksuell orientering ble inntatt som diskrimineringsgrunnlag)
 • • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) av 3. juni 2005 nr. 33 (religion og livssyn som selvstendig diskrimineringsgrunnlag)
 • • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62 (ny arbeidsmiljølov med eget kapittel 13 om diskriminering i arbeidslivet)
 • • Lov om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover av 26. august 2011 nr. 40

  

8.3 Gjeldende lover

 • • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) av 21. juni 2013 nr. 60
 • • Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) av 21. juni 2013 nr. 59
 • • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) av 21. juni 2013 nr. 58
 • • Lov om Den norske kirke (kirkeloven) av 7. juni 1996 nr. 31
 • • Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25
 • • Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7. juni 1996 nr. 32