To kvinner holder hender mens de er på visning

15. Bolig

  • 15.1 Ombudet og nemndas saker om seksuell orientering 

15.1 Ombudet og nemndas saker om seksuell orientering

12/978 Utleie av bolig - lovbrudd

Saken gjaldt: Spørsmålet om en utleier hadde vektlagt et pars seksuelle orientering da han avlyste visningen av boligen til et lesbisk par med barn. Det var uenighet mellom partene om hva som var begrunnelsen for at innklagede hadde avlyst visningen med familien. Innklaget var fylkespolitiker for Krf, og saken fikk omtale i media, hvor også innklaget uttalte seg.

Ombudets vurdering: Ombudet vurderte saken etter diskrimineringsforbudet etter husleieloven § 1-8. Ombudet kom til at det var grunn til å tro at utleier hadde vektlagt klagerens seksuelle orientering, blant annet fordi han avlyste visningen da klageren på eget initiativ opplyste at hun var lesbisk. Det var ingen andre endrede omstendigheter enn dette. Utleierens uttalelser til media i etterkant, underbygget også klagerens inntrykk av at han vektla hennes seksuelle orientering negativt. Ombudet vurderte deretter om innklaget hadde sannsynliggjort at diskriminering ikke hadde funnet sted. Selv om det ikke kunne stilles samme krav til skriftlig dokumentasjon i en sak om utleie av bolig, som en sak om ansettelse, var det slik at omstendighetene i saken i liten grad styrket innklagedes forklaring. Ombudet viste til at en visning var helt uforpliktende for begge parter. Siden det ikke var kommet noen nye opplysninger etter at visningen var avtalt på utleiers initiativ, hadde det formodningen mot seg at innklaget avlyste visningen av andre grunner. Innklaget hadde dermed ikke sannsynliggjort at han ikke hadde vektlagt klagerens seksuelle orientering da visningen ble avlyst.

Konklusjon: Innklaget handlet i strid med husleieloven § 1-8 andre ledd da han avlyste en avtalt visning av sin bolig i telefonsamtale med klager.

Nemndas sak 5/2013 - lovbrudd

Nemnda gjorde samme vurdering av sakens omstendigheter som ombudet, og kom til samme konklusjon.

Nemndas konklusjon: Innklagede handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering overfor klagerne i forbindelse med utleie av husrom, jf. husleieloven § 1-8 annet ledd.

Merknad: Sakene ble behandlet før SKK-loven var trådt i kraft, og ble derfor vurdert etter husleieloven.