Økt botidskrav rammer voldsutsatte

- Vi anerkjenner og er glade for at den nye regjeringen i sin politiske plattform vil ha vold i nære relasjoner som et  viktig innsatsområde. Samtidig er vi svært kritiske til at regjeringen vil heve botidsregelen fra tre til fem år. Dette kan medføre økt fare for at mange voldsutsatte i realiteten vil bli enda lenger hos overgriperen, sier Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, og Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

 Både i samarbeidsavtalen og i regjeringsplattformen foreslår de påtroppende regjeringspartiene at den såkalte botidsregelen heves fra tre til fem år. Ifølge utlendingsloven er permanent oppholdstillatelse på bakgrunn av familiegjenforening som hovedregel avhengig av at ekteskapet består i tre år. Hvis ekteskapet brytes, må den familiegjenforente forlate landet. Dette kan få  alvorlige konsekvenser for kvinner som lever i voldelige forhold – og som er avhengige av å bli hos ektefellen for å få selvstendig permanent oppholds status.

 - Vi vet at kvinner under treårsregelen som blir utsatt for mishandling ofte blir i ekteskapet til tross for volden de opplever. Vi mener botidsregelen bør senkes til ett år, sier Tove Smaadahl.

 - Rettssikkerheten til voldsutsatte kvinner uten selvstendig oppholdstillatelse er ikke godt nok ivaretatt i Norge. Vi frykter det vil bli enda verre hvis kravet om botid heves til fem år, sier Ørstavik, som mener botidsregelen ikke må heves.

Unntak fra hovedregelen for voldsutsatte

Ombudet og Krisesentersekretariatet mener også at praktiseringen og tolkningen av unntaksregelen er for streng, og at tolkningen ofte ikke harmonerer med voldsbegrepet i straffelovens forstand.

 - Mange av disse kvinnene kommer til krisesentrene. Vi hører historier om kvinner som er voldtatt, truet og slått, uten at dette gir dem unntak fra regelen. Mange går tilbake til overgriperen i frykt for å bli kastet ut av landet, sier Smaadahl.

Både LDO og Krisesentersekretariatet mener kravet til dokumentasjon av volden må lettes. I tillegg må mishandlingsbegrepet i utlendingslovens forstand revurderes og oppdateres i samsvar med dagens definisjon av vold og overgrep, for eksempel i tråd med definisjonen i Europarådets konvensjon.

Problematisk i lys av menneskerettighetene

Kvinnekomiteen i FN er bekymret over den særlig sårbare situasjonen utenlandske kvinner er utsatt for på grunn av 3-årsregelen i utlendingsloven.

 - Tiden er overmoden for å gi voldsutsatte kvinner tilstrekkelig rettsvern, sier Smaadahl.

For mer informasjon og intervjuer:

Pressevakt i Likestillings- og diskrimineringsombudet: 915 98 856

Pressevakt i Krisesentersekretariatet: 905 79 118