Helhetlig diskrimineringsvern – men ikke for alder?

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til dialog- og debattmøte om”Graverutvalget”, NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsver. Møtet har et spesielt fokus på alder.

Dato: 30. september, dagen før FNs eldredag.
Tid:  Kl 11.30-13.30 inkludert enkel lunsj og kaffe.
Sted: DoGA - Norsk arkitektur og design senter.
Hausmannsgate 16, Oslo. Se kart.

Påmelding til: Kari Vatle Thomassen, kvt@LDO.no, eller tlf 23 15 73 00 
Du kan enkelt melde deg på ved å benytte vårt elektroniske påmeldingsskjema.

Møtet er åpent for publikum og presse.

 

Program

  • Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås innleder og ønsker velkommen.
  • Tolle Stabell, Assisterende regjeringsadvokat, medlem av Graverutvalget: ”Hvorfor Graver-utvalget ikke foreslår et generelt vern for alder på alle samfunnsområder”.
  • Karin Stoltenberg, Statens seniorråd: Hvorfor alder bør ha et vern også utenfor arbeidslivet.

    Spørsmål fra salen og invitasjon til debatt.

Bakgrunnsinformasjon

Her kan du lese mer om Graver-utvalgets forslag til ny helhetlig diskrimineringslov.

- For 30 år siden fikk vi likestillingsloven, som satte forbud mot diskriminering på grunn av kjønn. Diskriminering og likestilling handler ikke lenger bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Å se disse grunnlagene i sammenheng, og å samle reglene om alle former for diskriminering i én lov, er derfor et viktig skritt. En ny samlet diskrimineringslov vil være ett av flere virkemidler i regjeringens arbeid for likestilling og mot diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Forslaget innebærer også et sterkere diskrimineringsvern på grunn av alder. Uvalgets flertall mener også at vernet skal gjelde ved urimelige enkelttilfeller med hensyn til prioriteringer i helsevesenet og forsikringstjenester.

Om den internasjonale eldredagen 1 oktober:

For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i LDO Monica Larsson; Telefon 23 15 73 40, mobil: 97 02 24 20.

Velkommen!