Gutter leser.

CRPD:                        Innspillsmøte for sivilt samfunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til møte med aktører i det sivile samfunn i forkant av vårt innspill til CRPD- komiteen i anledning pre-sesjon av Norges første rapportering på CRPD.

Møtet finner sted onsdag 4. april klokken 13.00 – 16.30 i LDOs lokaler (Mariboesgate 13, 4. etasje, Oslo)

LDOs forslag til utdypingsspørsmål som bør stilles norske myndigheter vil i hovedsak tematisk følge de samfunnsområdene vi konsentrerte oss om i vår supplerende rapport i 2015:

 • Premissene for CRPD i Norge – mangel på helhetlig poltikk som sikrer individets selvbestemmelse, som aktivt bekjemper fordommer og stereotypier og som systematisk gjør samfunnet mer tilgjengelig og inkluderende. Norge har fremdeles ikke gjennomført et paradigmeskifte (Art 1-4, 8 - 31)
 • Mangel på kunnskap og dokumentasjon om situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (Art 31)
 • Rett til frihet, personlig sikkerhet og likeverdige helsetjenester for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser (Art 14, 15, 25)
 • Frihet fra tvang overfor personer med utviklingshemming og personer med demens (Art 14, 15, 17, 25)
 • Rett til rettslig handleevne: Vergemål (Art 12)
 • Frihet fra vold og overgrep. Frihet fra hets, trakassering og hatkriminalitet (Art 16)
 • Rett til arbeid og sysselsetting (Art 27)
 • Rett til tilgjengelighet – Universell utforming av eksisterende bygg (eksempel skolebygg) (Art 9)
 • Rett til tilgang til varer og tjenester (Art 2, 5, 9)
 • Eventuelt andre temaer

Vi ønsker innspill og diskusjon om siste utvikling på de nevnte områdene; eventuelle forbedringer og forverringer og om nye tiltak er igangsatt, og vi tar imot forslag på spørsmål vi bør foreslå at komiteen bør stille myndighetene. Vi vil også være lydhøre for andre samfunnsområder det vil være relevante å be komiteen ta opp med norske myndigheter. LDOs supplerende rapport er vedlagt.

Program for innspillmøtet:

Vi har inndelt møtet i temaer slik at det ikke er nødvendig å være tilstede hele tiden

 • 13.00 Innledning v/Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
 • 13:15 -Frihet, personlig sikkerhet og likeverdige helsetjenester for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser.
  -Frihet fra tvang for personer med utviklingshemming og personer med demens.
  -Rett til rettslig handleevne: Vergemål
 • 14.15 Rett til arbeid og sysselsetting
 • 15.00 -Frihet fra vold og overgrep.
  -Frihet fra hets, trakassering og hatkriminalitet
 • 15.45 Rett til tilgjengelighet: Universell utforming av eksisterende bygg
  -Rett til tilgang til varer og tjenester

Premissene for CRPD (mangel på paradigmeskifte) og mangel på / utilstrekkelig kunnskap og dokumentasjon vil være et tema under alle områdene.

Påmelding:

Send en e-post til ek@ldo.no Frist: 28. mars 2018

Vi vil legge inn pauser med lett servering ved behov.

Vi håper alle som mottar denne invitasjonen vil spre den til sine nettverk.
LDO har dessverre ikke mulighet til å dekke reiseutgifter.
Dersom du eller din organisasjon ikke har mulighet til å delta tar vi imot muntlige og skriftlige innspill innen 6. april.
Ta kontakt med Eli Knøsen på e-post ek@ldo.no

Vel møtt!

Hva er pre-sesjon? 

Norge ratifiserte konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013. I 2015 leverte norske myndigheter sin rapport om hvilke tiltak staten har truffet for å oppfylle sine forpliktelser, og om eventuell framgang som tiltakene har gitt.

LDO som fører tilsyn med bl a denne konvensjonen sendte inn en supplerende rapport og interesseorganisasjoner i Norge gjorde det samme fra sivilsamfunnet.
På bakgrunn av dette vil FNs CRPD-komite innkalle Norge til en muntlig eksaminering for å vurdere Norges etterlevelse av konvensjonen. Dette skjer trolig i begynnelsen av 2019.

I forkant av dette arrangerer komiteen en pre-sesjon. Her presenterer komiteen særskilte problemstillinger den ønsker norske myndigheter skal utdype under eksamineringen. Både LDO og interesseorganisasjonene ønsker å påvirke denne listen over spørsmål de vil komiteen skal stille norske myndigheter ved å sende inn forslag til komiteen. LDO ønsker samarbeid og inviterer til innspill om status og utvikling på områder vi i er spesielt opptatt av i denne omgang.