Modul 3: God rekruttering er likestilt rekruttering

  • Dato/tid: Onsdag 9. mai kl. 09.00 – 12.00

Kort om kursmodulen

Likeverdig tilgang til arbeid er viktig for alle grupper i samfunnet. God rekruttering, slik LDO ser det, er rekruttering hvor det settes riktige og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes, uten hensyn til forhold som ikke har noe med utførelsen av arbeidet å gjøre. Dette vil arbeidsgiver være tjent med. Slik rekruttering vil samtidig være et nødvendig fundament for et mer likestilt arbeidsliv. Det er etter hvert velkjent at mye rekruttering ikke foregår på den måten. For eksempel er det vist at for to identiske kandidater hvor den ene har et pakistansk-klingende navn, vil sannsynligheten for at denne blir kalt inn til intervju være 25 % lavere.

Kursmodulen inneholder

  • bevisstgjøring av hvorfor og hvordan svikt i rekruttering kan skje
  • en juridisk presentasjon av diskrimineringsvernet som gjelder rekruttering
  • en  gjennomgang av diskrimineringsvurderingen i lys av et relevant case
  • en presentasjon og diskusjon rundt en minimumsstandard for god rekruttering

 

Påmeldingsfrist - mandag 29. april.