Modul 1: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet

Dato/tid: Tirsdag 9. oktober kl. 09.00 – 12.00

Kort om kurset

Den 1. januar 2018 trådte det i kraft en ny likestillings- og diskrimineringslov. Dette kurset er en innføring i loven. Kursets hovedvekt er på selve diskrimineringsvurderingen, og hvordan denne gjøres i praksis. Vi kommer med eksempler, og deltakerne får mulighet til å gjøre diskrimineringsvurderinger i eksempler.

Vi vil bruke caser fra aktuelle og prinsipielt viktige saker for å gå gjennom rettstilstanden.


Kurset setter diskrimineringslovverket inn i en helhetlig arbeidsrettslig ramme, og fokuserer på de områdene hvor diskrimineringslovverket gir den sterkeste reguleringen av arbeidsgivers plikter og ansattes rettigheter.

Kursmodulen inneholder:

  • gjennomgang av utviklingen av diskrimineringslovverket
  • beskrivelse av rettstilstanden med case fra aktuelle problemstillinger
  • informasjon om LDOs og Diskrimineringsnemdas kompetanse i diskrimineringssaker
  • gjennomgang av det nye forslaget til utvidet aktivitets- og rapporteringsplikt i likestillings- og diskrimineringsloven

Målgruppe:

  • Arbeidsgivere og HR-rådgivere
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte