Årsrapport 2008

2008 var eit utfordrande år for Likestillings- og diskrimineringsombodet på mange måtar. Samstundes har det vore eit godt og produktivt arbeidsår.

Ved oppstarten av året var det klart at ei ny likestillings- og diskrimineringslov var planlagt å tre i kraft frå 1.1.09 og at Dokumentasjonssenteret for personar med nedsett funksjonsevne skulle innlemmast i LDO. Samanslåinga og førebuing til ny
Diskriminerings- og tilgjengelov prega det meste av året. Dei siste månadane gjekk store ressursar med til dette arbeidet.

Her kan du laste ned Likestillings- og diskrimineringsombodets årsrapport for 2008  (PDF).