Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at det er forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne. Hva menes med nedsatt funksjonsevne?

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven presiserer ikke hva funksjonsnedsettelse er. Loven inneholder dermed ingen liste over ulike former for nedsatt funksjonsevne. Hvem som omfattes av begrepet og som dermed er beskyttet av loven, blir dermed opp til Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og domstolene å avgjøre gjennom behandlingen av enkeltsaker. 

Ulike former for nedsatt funksjonsevne

Ifølge forarbeidene til loven omfatter begrepet nedsatt funksjonsevne både fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Loven vil dermed omfatte mange ulike former for funksjonsnedsettelser. Eksempler på personer som vil være beskyttet av loven er blinde og svaksynte, døve, personer med nedsatte bevegelsesfunksjoner, personer med psykiske lidelser, personer med ADHD, personer med dysleksi og personer med downs syndrom.

Funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven beskytter ikke bare personer med funksjonsevne som er nedsatt. Loven forbyr også diskriminering på grunn av funksjonsevne som har vært nedsatt, vil kunne bli nedsatt og på grunn av funksjonsevne som antas å være nedsatt.

Det betyr at du kan være beskyttet av loven om du for eksempel er overvektig og ikke får en jobb fordi arbeidsgiveren antar at du har nedsatt funksjonsevne.

Overvekt i seg selv er imidlertid ikke å regne som nedsatt funksjonsevne etter loven. Du vil også være beskyttet av loven dersom du har HIV og arbeidsgiveren antar at du vil bli syk i fremtiden. Det samme gjelder dersom du tidligere har hatt en funksjonsnedsettelse, som for eksempel psykiske lidelser, og blir forskjellsbehandlet på grunn av dette.

Forbigående og bagatellmessige forhold omfattes ikke

Det har foreløpig vært behandlet få saker om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det er derfor vanskelig å si hvor grensene skal trekkes.

I forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven står det at begrepet nedsatt funksjonsevne ikke omfatter forbigående eller helt bagatellmessige forhold. For eksempel vil du ikke ha nedsatt funksjonsevne i lovens forstand dersom du har influensa eller en brukket fot. I slike tilfeller vil forholdet være forbigående.

Diskriminering på grunn av tilknytning til person med nedsatt funksjonsevne

Også personer som blir diskriminert på grunn av sitt forhold til en person med nedsatt funksjonsevne, er beskyttet mot diskriminering etter loven. Dersom du nektes adgang til et utested fordi du går i følge med en person med nedsatt funksjonsevne, vil både du og personen med nedsatt funksjonsevne være beskyttet av loven. Det samme gjelder dersom en jobbsøker ikke får en jobb fordi han eller hun har et barn med nedsatt funksjonsevne.

Krav om sammenheng mellom funksjonsnedsettelsen og den diskriminerende handlingen

Nedsatt funksjonsevne er et vidt begrep, og mange vil derfor kunne være beskyttet av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er imidlertid viktig å merke at det må være en årsakssammenheng mellom forskjellsbehandlingen og funksjonsnedsettelsen for at forskjellsbehandlingen skal være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Hvis den dårlige behandlingen ikke har med funksjonsnedsettelsen å gjøre, vil ikke den dårlige behandlingen være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.