Konvensjoner

Menneskerettar er grunnleggjande rettar alle har, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og funksjonsevne. For å sikre rettane til kvinner, personar med nedsett funksjonsevne og mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn, har FN vedteke konvensjonar som presiserer deira menneskerettar. Her finn du meir om FN-konvensjonane og korleis LDO jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dem.

FNs kvinnekonvensjon

FNs kvinnekonvensjon

FNs rasediskrimineringskonvensjon

FNs rasediskrimineringskonvensjon

FNs konvensjon for funksjonshemmede

FNs konvensjon for funksjonshemmede

ILO-konvensjon om urfolks rettigheter

ILO-konvensjon om urfolks rettigheter

LDOs tilsyn med konvensjonene

LDOs tilsyn med konvensjonene