Rapporten gir en oversikt over rettsutviklingen på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet i 2020. Vi omtaler de viktigste lovendringene og noen sentrale utredninger og lovforslag. Vi gjennomgår også Diskrimineringsnemndas praksis, og trekker frem noen saker på hvert diskrimineringsgrunnlag. Vi har i tillegg hatt særlig fokus på saker som gjelder diskriminering på grunn av etnisitet i 2020.

I tillegg finner du en oppsummering av relevant nasjonal og internasjonal rettspraksis, samt en oversikt over uttalelser og anbefalinger fra de ulike FN-komiteene på feltet.