Omfanget av bruk av tvang i norsk psykisk helsevern holder seg på et vedvarende høyt nivå. Investeringer for å styrke tilgangen på frivillig behandling er avgjørende for at reduksjon av tvang og likeverdige helsetjenester skal bli en realitet – også for personer med alvorlige psykiske lidelser.

 

Verner om «mildeste inngrep»-prinsipp

Da likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm snakket til Helse- og omsorgskomitéen, ba hun om to ting måtte legges til rette for:

  • En omfattende satsning på forebygging av tvang gjennom målrettede tildelinger i spesialisthelsetjenesten, som sørger for at helseforetakene prioriterer psykisk helsevern. Spesielt må det midler til etablering av plasser for akuttbehandling av psykotiske kriser uten tvungen medikamentbehandling.

  • At kommunene oppfyller sitt ansvar å sørge for god etterbehandling av personer etter utskriving av døgnbehandling.

Norsk pasientregister viste at 5707 pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 8076 ganger i 2018.

- Retten til likeverdig helsehjelp, samt forbudet mot diskriminering basert på nedsatt funksjonsevne, tilsier at kapasitets- og ressurshensyn ikke legitimerer at «mildeste inngrepsprinsipp» fravikes. Det betyr at også personer med ulike former for psykiske lidelser har rett til den helsehjelpen som medfører lavest risiko for alvorlige bivirkninger - og som i minst mulig grad utgjør inngrep i deres selvbestemmelse, sa Bjurstrøm under høringen.

Da FNs spesialrapportør Catalina Devandas besøkte Norge i 2019, uttrykte hun også bekymring for bruken av tvang, spesielt overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Bekymret for Tromsø

Også i høringen i justiskomitéen snakket Bjurstrøm om ivaretakelsen av utsatte grupper. Her har ombudet vært spesielt opptatt av kvinners soningsforhold. I sommer kom Diskrimineringsnemnda frem til at Tromsø fengsel bryter norsk lov ved å gi kvinnelige innsatte et dårligere tilbud enn de mannlige.

I etterkant har ombudet bedt justisministeren klargjøre hva som gjøres for at situasjonen bedres.

- Jeg har bedt departementet om et overslag over hvor mye det vil koste å utbedre forholdene i Tromsø fengsel. Det er mulig å gjøre noe med bygningsmassen, slik at den diskriminerende praksisen opphører. Jeg anmoder også komiteen om å be departementet utrede og iverksette dette arbeidet, sa ombudet under den digitale høringen.

Vil du vite mer?

 

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no