Diskrimineringsvernet ved permitteringer

Diskriminering er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Forbudet mot diskriminering gjelder alle sider av et arbeidsforhold, også ved permittering. Det innebærer at det som hovedregel ikke er tillatt å legge vekt på et diskrimineringsgrunnlag ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres.

Hva er diskriminering?

Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling som henger sammen med et diskrimineringsgrunnlag.

 

Forskjellsbehandling er at du stilles dårligere, for eksempel ved at du permitteres. Hvis årsaken til at du blir permittert er et diskrimineringsgrunnlag, kan det være diskriminering. Hvis du blir permittert, uten at dette henger sammen med et diskrimineringsgrunnlag, vil det derimot ikke være diskriminering.

 

Diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven er kjønn, graviditet, foreldrepermisjon, omsorgsoppgaver, etnisitet (blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk), religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. I arbeidsforhold har man etter arbeidsmiljøloven i tillegg et vern mot diskriminering på grunn av alder, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og politisk syn.

 

I enkelte tilfeller kan forskjellsbehandling være saklig, selv om dette henger sammen med et diskrimineringsgrunnlag. Les mer om lovlig forskjellsbehandling og hvilke vilkår som må være oppfylt her

Eksempel

Arbeidsgiveren din må permittere flere ansatte på grunn av sysselsettingsproblemer som følge av koronautbruddet. Du er blant dem som blir permittert.

 

Hvis utvelgelsen av deg er saklig begrunnet, for eksempel at du har kortest ansiennitet, er det sannsynligvis ikke diskriminering. Dette gjelder selv om du er gravid eller er i foreldrepermisjon, så lenge graviditeten eller foreldrepermisjonen ikke hadde betydning for utvelgelsen av deg.

 

Hvis det at du er gravid eller i foreldrepermisjon er begrunnelsen for at du ble valgt ut, er det sannsynligvis diskriminering.

Hva er permittering og hvilke regler gjelder?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. 

 

Permittering er i liten grad regulert av lovbestemte regler. Ofte er det bestemt i tariffavtaler hvordan permittering skal skje. Det er vanlig å bruke ansiennitetsprinsippet, altså at den som har kortest ansiennitet permitteres først. Ikke alle følger dette prinsippet, men utvelgelsen må uansett skje på saklig grunnlag. Du finner informasjon om de mest sentrale reglene rundt permittering på Arbeidstilsynets nettsider.

 

Er du usikker på hvorfor du har blitt valgt ut?

  • Undersøk om virksomheten du jobber i er bundet av en tariffavtale som regulerer permittering.
  • Be arbeidsgiver om en begrunnelse for hvorfor du ble valgt ut.
  • Snakk med den tillitsvalgte dersom du er i tvil om grunnlaget eller utvelgelsen.

 

Hvilke rettigheter og plikter har du ved permittering?

Dersom du er fagorganisert, anbefaler vi deg å sjekke nettsidene til fagforeningen din. Se for eksempel LO Norges spørsmål og svar om koronakrisen.

Du finner informasjon om dagpenger på NAVs nettsider.

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

Arbeidsmiljøloven:

Aktuell sak

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.