- Rapporteringen sier svært lite om tilstand for kjønnslikestilling, herunder uttak av foreldrepermisjon, ufrivillig deltid og lønn. Det redegjøres heller ikke godt nok for hva politiet har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, sier ombud Bjørn Erik Thon.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) ble utvidet og styrket fra 1. januar 2020. En viktig del av plikten handler om at offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere av en viss størrelse har en lovpålagt plikt til å rapportere om hva som er status for likestilling i virksomheten, og hvordan de jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Ombudet skal følge opp bestemmelsene om ARP i loven, noe som blant annet innebærer kontroller av arbeidsgiveres likestillingsredegjørelser. I 2021 gjorde ombudet en gjennomgang av ni store virksomheter og deres likestillingsredegjørelser. Disse var Equinor, Hydro, Telenor, Nordre Follo kommune, Karmøy kommune, Horten kommune, Utdanningsdirektoratet, Landbruk- og matdepartementet, og Politiet.

- Ingen av de 9 virksomhetene oppfylte da minimumskravene i loven. De fikk siden tilbud om dialog og veiledning der ombudet presiserte hvilke punkter det var særlig viktig å jobbe videre med. Resultatet av dette arbeidet var at de private virksomhetene fikk redegjørelsene sine godkjent, mens de offentlige fremdeles slet med å oppfylle alle kravene i loven. Politiets redegjørelse hadde dessverre fortsatt altfor store mangler, noe som er grunnen til vi bestemte oss for å klage dem inn for nemnda, sier Thon

 

Må stilles større krav til Politiet

Det er andre året på rad politiet ikke innfrir minimumskravene til rapportering. Ombudet mener at det er viktig at politiet med sitt samfunnsoppdrag, og som en av Norges største etater gjør rede for sitt likestillingsarbeid på en bedre måte.

- Slik redegjørelsen er utformet bidrar den ikke til å skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling i politiet. Lønnskartlegging er totalt fraværende, noe som gjør det umulig for ansatte å sammenligne sin lønn med gjennomsnittet for egen stillingsgruppe. Rapporteringen gjenspeiler heller ikke tilstand og arbeid som gjøres i etaten, særorganene eller distriktene. Dette er alvorlig, sier Thon.

Politiet er en svært stor offentlig virksomhet. Det stilles større krav til offentlige enn til private virksomheter, og større krav til store enn til små virksomheter.

- Det kan ikke være sånn at private virksomheter med færre ansatte skal rapportere bedre på likestilling enn politiet, sier Thon.

 

Les ombudets klage i sin helhet ved å klikke på denne lenken.

 

Les DNs omtale av saken ved å klikke på denne lenken (bak betalingsmur).