Universell utforming

Universell utforming betyr at omgivelsene skal være laget slik at de kan brukes av flest mulig, uten behov for hjelp fra andre mennesker. Alle hovedløsninger skal være universelt utformet. En hovedløsning er det motsatte av en særløsning. En særløsning kan for eksempel være en egen inngang som bare brukes av funksjonshemmede. Alle offentlige og private virksomheter er forpliktet til å tilrettelegge slik at flest mulig kan bruke denne samme løsningen.

Manglende universell utforming kan være diskriminering

Dersom du opplever at du ikke får tilgang til offentlige bygg eller tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan dette være diskriminering. I hvilken grad en virksomhet er forpliktet til å sikre universell utforming, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Eksempler på universell utforming:

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor, eller det er en terskel som hindrer at man kommer fram, skal det være rampe.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer, skal det være mulig å ta seg fram mellom etasjene. Dette gjelder kun de områdene som er tilgjengelige for kunder, publikum osv.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med punktskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være enkle å ta i bruk selv om man bruker leselist på pc-en hjemme, les om universell utforming på internett her.

Informasjon om krav til universell utforming

Hvis du vil vite hvilke krav som gjelder til IKT- eller byggtekniske løsninger, kan du kontakte Direktoratet for byggkvalitet. Du finner også mer informasjon om universell utforming og tilgjengelighet på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine hjemmesider her.

Kontakt de ansvarlige

Dersom du opplever at en offentlig tjeneste er vanskelig eller ikke tilgjengelig, kan du kontakte virksomheten og gjøre de oppmerksomme på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din som e-poster, tekstmeldinger, bilder eller vitner.

Dersom de opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen, bør du be om en begrunnelse om hvorfor. Du kan også kontakte ombudet for å høre om begrunnelsen er saklig. Du har også mulighet til å be om at virksomheten finner en midlertidig løsning og legger til rette for at du kommer frem. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet, kan det være diskriminering. 


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Nyttige lenker

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

Direktoratet for byggkvalitet 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.