Funksjonsnedsettelse er definert som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjoner, nedsatt kognitiv eller intellektuell funksjon og/ eller psykososiale funksjonsnedsettelser / -utfordringer. Det stilles ikke krav til varighet eller alvorlighet, men det avgrenses mot forbigående og/eller bagatellmessige forhold. Hva som er årsaken til funksjonsnedsettelsen har ikke betydning.*

 

Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av din funksjonsnedsettelse? Les om diskriminerings- og trakasseringsvernet her

Du kan lese mer om kravene til universell utforming (UU) 

Du kan lese om retten til individuell tilrettelegging for funksjonsnedsettelse

 

Ombudet jobber for et likestilt samfunn, mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Les mer om dette arbeidet her:

Informasjon om FN-konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne som skal sikre menneskerettighetene til funksjonshemmede (CRPD) finner du her. Du kan lese om ombudets arbeid med tilsyn med FN-konvensjonene her.

 

*Prop 81 L (2016-2017) s. 313