Forslag til endringer i SIS loven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 19. desember 2005 og medfølgende høringsnotat, mottatt av Likestillingsombudet som en av høringsinstansene.

Likestillingsombudet ble nedlagt med virkning fra 1. januar 2006, samtidig som Likestillings- og diskrimineringsombudet trådte i kraft. Likestillingsombudet inngikk sammen med Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering i det nye ombudet. Saker som kom inn til Likestillingsombudet før nyttår, skal overføres til det nye ombudet, jf diskrimineringsombudsloven § 18.

Mine merknader begrenses til det punkt som berører persongrupper omfattet av ombudets kompetanse. Høringsnotatets punkt 4 om forslag om endring av vilkårene for å registrere opplysninger om personer som nevnt i SIS loven § 7 nr 2 vil kun ramme utlendinger. Annet statsborgerskap enn norsk vil i praksis innebære annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Forslag om å sløyfe farevilkåret i SIS loven § 7 nr 2 bokstav b
Departementet foreslår å fjerne vilkåret i SIS loven § 7 nr 2 bokstav b om at utvisning av utlending må ”bygge[r] på at vedkommendes opphold i Norge kan utgjøre en fare for den offentlige orden eller sikkerhet eller statens sikkerhet.”

Slik likestillings- og diskrimineringsombudet forstår forslaget, legges det til grunn at utlendingsmyndigheten allerede ved vedtak om utvisning etter utlendingsloven § 29  1 ledd bokstavene b og c, har vurdert om vedkommende utgjør en fare for den offentlige orden eller sikkerhet, eller statens sikkerhet. Departementet vises videre til at utlendingsloven § 29, 2 ledd oppstiller et strengt krav om saklighet og nødvendighet, ved at utvisningsvedtaket ikke må fremstå som uforholdsmessig overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene, jf utlendingsloven § 29, 2 ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil imidlertid påpeke at en utlending kan utvises etter utlendingsloven § 29, 1 ledd bokstavene b og c uten at personen utgjør noen fare for offentlig orden eller sikkerhet, eller for statens sikkerhet. Den nedre grensen for utvisning er straffbare forhold med en strafferamme på mer enn tre måneder. Dette innebærer at en person kan utvises på grunn av relativt beskjedne straffbare forhold, og uten at det er gjort en selvstendig farevurdering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det er uheldig å fjerne vilkåret om at registrering i Schengen informasjonssystem er betinget av en vurdering av om personen utgjør en fare for den offentlige orden eller sikkerhet, eller statens sikkerhet. Likestillings- og diskrimineringsombudet frykter at man ved en slik endring i praksis risikerer en utilsiktet uthuling av vilkårene for å registrere en utvist person i Schengen informasjonssystem. Etter min vurdering kan dette reise spørsmål om de foreslåtte endringene i tilstrekkelig grad ivaretar rettssikkerheten til de personer som vil bli berørt.

Med vennlig hilsen
 

Beate Gangås Elisabeth Lier Haugseth
Likestillings- og diskrimineringsombud

Rådgiver