Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen - oversikt over tiltak og høring på aktuelle lovendringer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 16 mai 2006, og medfølgende høringsnotat.

Ombudets merknader begrenses til det punkt som berører persongrupper omfattet av ombudets kompetanse. Merknadene nedenfor refererer seg derfor til høringsnotatets punkt 5 – Strukturelle tiltak, herunder pkt 5.10, Spesielt om utlendinger.

Ombudet vil innledningsvis bemerke at soningskøer i utgangspunktet er negativt, sett både fra samfunnets og den domfeltes side. Det må derfor vesentlig å iverksette tiltak for å redusere soningskøene. Overføring av domfelt utlending for soning i hjemlandet er et av flere virkemidler.

Et vilkår for overføring til soning i hjemlandet er at det på forhånd er fattet endelig vedtak om utvisning av domfelte, jf utlendingsloven kapittel 5. Kriteriene for utvisning jf utlendingsloven kap 5 er strenge, og må være begrunnet i hensynet til offentlig orden eller sikkerhet. Det er et i tillegg et krav om at det må foreligge ”en aktuell og alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn”.

Ombudet ser at spørsmålet om overføring av utenlandske domfelte til soning i hjemlandet reiser spørsmål om håndheving av utlendingslovens bestemmelser om utvisning.

Det fremgår av høringsnotatet at kriminalomsorgen vil intensivere arbeidet med soningsoverføring, blant annet gjennom kontakt med utlendingsmyndighetene for å formidle ønske om prioritering og samarbeid, slik at man raskere får en avklaring av utvisningsspørsmålet.

Overføring av domfelte for soning i hjemlandet vil kunne være i domfeltes egen interesse, ved at soning kan gjennomføres nær familie og bekjente. Det kan dessuten være positivt i et rehabiliteringsperspektiv at man er i det landet man skal oppholde seg i etter soningen. Ombudet er derfor enig i at raskere avklaring av spørsmålet om utvisning vil være en fordel, også for domfelte. En fortgang i en utvisningsprosess som uansett ville funnet sted, må være ubetinget positiv for alle parter.

Ombudet vil imidlertid påpeke faren for at vedtak om utvisning blir brukt som redskap for å redusere soningskøene alene. Det er avgjørende i et rettssikkerhetsperspektiv at vedtak om utvisning skjer på selvstendig grunnlag, og etter en reell vurdering av om vilkårene for utvisning er oppfylt.

Målet om å redusere soningskøen må ikke bli styrende for utlendings-myndighetenes vurdering av om vilkårene for utvisning av en straffedømt person er oppfylt. Dette gjelder i særlig grad personer som har oppholdstillatelse i Norge, og som har opparbeidet seg tilknytning til riket. Det vil kunne falle svært urimelig ut dersom utlendingsmyndighetene fatter vedtak om utvisning for å muliggjøre tvangmessig overføring til soning i vedkommendes hjemland, dersom man eller ikke ville vurdert utvisning av vedkommende.

Med vennlig hilsen

Ann Helen Aarø Elisabeth Lier Haugseth
Fung. Likestillings- og diskrimineringsombud

Rådgiver