Utkast til veileder om utredning av likestillingsmessige konsekvenser knyttet til personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 4. april 2006 vedrørende ovennevnte utkast. Frist for å komme med merknader til utkastet er 5 juli 2006.

Ombudet mener at en veileder som den foreslåtte vil være et hensiktsmessig verktøy for å bidra til økt bevissthet om mulige konsekvenser som offentlige tiltak kan få for personer med minoritetsbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter. Det er av stor betydning at man i størst mulig grad søker å finne løsninger som er tilpasset ulike grupper med ulike forutsetninger og behov.

Ombudets bemerkninger til utkastet er begrenset til veilederens punkt 7. Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskrimineringsloven. Henvendelser til ombudet vil danne grunnlag for erfaringer med uheldige konsekvenser overfor etniske minoriteter, av offentlige tiltak. Ombudet vil foreslå at det i veilederen henvises til at også Likestillings- og diskrimineringsombudet kan konsulteres ved utredning av mulige likestillingsmessige konsekvenser for personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har for øvrig ingen merknader til utkastet.

Med vennlig hilsen
 

Beate Gangås Elisabeth Lier Haugseth
Likestillings- og diskrimineringsombud

Rådgiver