Høring - Forslag til endringer i barnevernloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til Barne- og Likestillingsdepartementets høringsbrev av 23. oktober 2008.

Les hele høringsuttalelse her.