Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til ovennevnte høringsbrev, med frist 7. august 2009.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er positiv til departementets forslag om rett til barnehageplass for barn av asylsøkere. Ombudet ønsker kun å kommentere følgende punkt:

”Rett til barnhageplass for barn av asylsøkere forutsetter at de øvrige vilkårene for å få rett til barnehageplass er oppfylt, og at det er søkt om plass innen fristen for opptaket”

Ombudet forutsetter at nødvendig informasjon om retten til barnehage gis til alle asylsøkere med barn, slik at retten reelt sett kan bli benyttet. Det er i denne forbindelse viktig å gi informasjon på tilgjengelig språk, særlig fra de største etniske gruppene som oppholder seg i og utenfor asylmottaket. Det bør også tas hensyn til at analfabetisme slik at foreldrenes manglende lese- og skriveferdigheter ikke setter begrensninger for barnas rett til barnehageplass.

Ombudet har for øvrig ingen kommentarer til høringsnotatet.