Kommentarer til St. meld. nr. 8

Meldingen er en kunnskaps- og statusgjennomgang på området menn og likestilling og et dokument som kan inspirere til nytenkning innen likestillingspolitikken. Mange og sentrale områder om menn og likestilling er systematisk og grundig gjennomgått.

Kunnskap om menn som kjønn og mulighetene til å løfte fram menns situasjon og roller spesielt, er en forutsetning for å lykkes med likestillingsarbeidet, men ombudet vil understreke viktigheten av å se likestillingspolitikken i et helhetlig perspektiv. Det vil si å ta hensyn til spesielle forhold som angår menn og mannskulturer, men disse kan imidlertid kun påvirkes politisk og verdimessig gjennom en helhetlig likestillingspolitikk som også tar inn kvinners roller og posisjoner. I det følgende vil vi trekke frem noen temaer der vi synes meldingen ikke gir tydelige nok signaler, eller der vi er uenige i de tiltakene som er foreslått. 

Les hele høringsuttalelsen her (PDF).