Lov om statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til departementets høringsbrev av 19. desember 2008.

Ombudet ønsker å knytte noen kommentarer til likestillingssituasjonen i arbeidsmarkedet.

Les hele høringsuttalelse her.