Høring- forskrift om kommunal plikt til internkontroll

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høring om forskrift datert mars 2012.

Ombudet deler bekymringen for manglende kvalitetssikring av det kommunale tilbudet som gis i introduksjonsprogrammet. Ombudet er særlig bekymret for om kvinner med lav utdanning, dårlige språkferdigheter og betydelige omsorgsoppgaver i mindre grad enn andre kan nyttiggjøre seg tilbudet i dag.

Ombudet tok derfor spørsmålet opp i ombudets innspill til CERD i februar 2011Ombudet ser en mulig parallell til noe av det som ble avdekket i Faforapporten: Likeverdige tjenester? Storbyens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning, der påstanden var at kommunale tjenesteleverandører slet med å levere likeverdige tjenester særlig ovenfor brukere med lave norskferdigheter, lav byråkratisk kompetanse og mangfold i sosioøkonomisk bakgrunn.

Ombudet ser derfor positivt på en innføring av en plikt for kommuner til å føre internkontroll med de deler av virksomheten som underlegges et statlig tilsyn. Det vil kunne bidra til mer kunnskap om hvor problemene ligger.

Ombudet etterlyser likevel en konkretisering av hva internkontrollen særlig er ment å skulle avdekke. Det gjelder særlig to forhold:

  • Et konkret kjønns- og likestillingsfokus: hva er gode spørsmål for å avdekke hvordan kjønn/etnisitet/og sosioøkonomiske forhold kan samspille og forsterke sannsynligheten for at kjønn påvirker utfallet av deltakelse i programmet?
  • En konkretisering av aktivitetsplikten for kommunene (jf likestillingsloven § 1a og diskrimineringsloven § 3a): Hva må det systematiske, målrettede og planmessige arbeidet bestå i for at tjenestene er likeverdige, uavhengig av individuelle forskjeller på brukerne?

Ombudet ser også at rettsikkerheten til deltakerne skal styrkes i introduksjonsprogrammet. Det er positivt og klokt så lenge målgruppen for introduksjonsprogrammet må antas å ha såkalt «lav byråkratiske kompetanse». Også i forhold til dette vil en konkretisering være nyttig. Innebærer dette f. eks at målgruppen skal ha en lettere tilgang til gratis rettshjelp?