Høringssvar - Kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikring

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev av 24. april 2013.
Ombudet støtter departementets forslag. Den foreslåtte endringen i forsikringsvirksomhetsloven vil være i tråd med det grunnleggende prinsippet i likestillingsloven om likebehandling av menn og kvinner, i tillegg til at
endringen bringer forsikringsvirksomhetsloven i samsvar med EU-retten på området.

Ombudet vil i tillegg knytte noen bemerkninger til bruk av kjønnsdifferensierte forsikringspremier og -ytelser i arbeidsforhold:

Kjønnsdifferensierte premietariffer, premier og ytelser er i utgangspunktet i strid med likestillingslovens forbud mot direkte forskjellsbehandling mellom menn og kvinner. Selv om EU-retten, med bakgrunn i de ulike direktivenes virkeområde, åpner for kjønnsdifferensierte tariffer, premier og ytelser innen arbeidslivets område, er det ombudets mening at dette ikke nødvendigvis gir Norge en forpliktelse til å benytte seg av denne adgangen.

Videre har FNs Kvinnekonvensjon likebehandling mellom kjønnene som utgangspunkt for sine bestemmelser om avskaffelse av all diskriminering av kvinner. Konvensjonen er gitt forrang ved motstrid med bestemmelser i annen lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3, jf. § 2 nr. 5.

Endelig viser ombudet til at EU-kommisjonen baserte bestemmelsene om kjønnsnøytrale tariffer, premier og ytelser i Direktiv 2004/113/EF på flere undersøkelser som viste at andre forhold enn kjønn hadde større betydning for forsikringsrisiko, herunder forventet levealder, jf. «Explanatory Memorandum» til Direktiv 2004/113/EF.

På denne bakgrunn vil ombudet oppfordre departementet til å utrede innføring av kjønnsnøytrale premietariffer, premier og ytelser også for forsikringer som springer ut av arbeidsforhold.

Vennlig hilsen,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.