1. Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne, og håndhever diskrimineringslovgivningen på disse områdene.

Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I lys av vårt mandat mener ombudet følgende til delen av høringen som berører ny hjemmel i straffegjennomføringslovens § 38 om bruk av spytthette:

 

  1. Ved endringer i straffegjennomføringsloven om bruk av tvangsmidler understreker ombudet behovet for en helhetlig gjennomgang av reglene om bruk av tvang i fengsel
  2. Departementet har ikke i tilstrekkelig grad vurdert høringsforslagets konsekvenser for særlig utsatte innsatte, jf. Norges forpliktelser etter CRPD, se nærmere punkt 2 og 3 nedenfor

2. Bruk av spytthette

Ombudet har gjennom vårt mandat i lengre tid arbeidet for soningsforholdene for utsatte grupper i fengsel. Fordi ombudet fører tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelsene Norge har blant annet etter CRPD, har vi et særegent mandat til å vurdere de innsattes forhold i et diskrimineringsperspektiv. Dette har blant annet ombudet gjort i rapporten «Innsatt og utsatt- rapport om soningsforholdene for utsatte grupper i fengsel».1

Norsk rett skal så vidt mulig tolkes i samsvar med våre forpliktelser etter FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Retten til å ikke bli diskriminert følger av CRPD artikkel 5. Artikkel 15 i konvensjonen gir et absolutt forbud mot alle former for umenneskelig og nedverdigende behandling, og artikkel 17 gjelder rett til respekt for fysisk og psykisk integritet. Artiklene utdyper rettigheter som dels også anerkjennes blant annet i Grunnloven og EMK. For eksempel er retten til frihet fra integritetskrenkelser også nedfelt i Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

Konsekvensene av bruk for enkelte grupper
I rapporten «Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norsk fengsler», ble det avdekket en høy forekomst av psykiske lidelser hos innsatte.2 Ombudet har i rapporten vår uttrykt bekymring for situasjonen til psykisk syke innsatte, og innsatte med utviklingshemming. Personer med utviklingshemming har en forhøyet sårbarhet for psykiske lidelser, og behandling av personer med psykisk utviklingshemming vil ofte kreve samarbeid på tvers av fagområder og spesialiteter.3 Ombudet mener dette viser hvorfor konsekvensene av innføringen av spytthette må vurderes spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, i tråd med forpliktelsene etter CRPD. Det er videre ikke redegjort for om det er vurdert om andre, egnede midler i stedet kan tas i bruk, for eksempel av de ansatte.

Som departementet også har vist til, kan bruk av tvangsmidler virke nedverdigende og ydmykende for den som blir utsatt for det. I avveiningen mellom den risiko og potensielle skade et angrep medfører, og det ubehaget den innsatte utsettes for, har departementet kun gjort en kort vurdering, og ikke synliggjort hensynet til særlig sårbare grupper, hvordan bruk av spytthette vil påvirke dem, veid opp mot hensynet til avverge spyttangrep. Ombudet mener dette er særlig påkrevd når det foreslås å ta i bruk et tvangsmiddel som skal tres over hodet til en innsatt som kan være i en spesielt sårbar situasjon.

Senker terskelen for bruk av «lettere» tvangsmidler
Samtidig som det foreslås et nytt tvangsmiddel i høringen, foreslår også departementet å senke terskelen for bruk av såkalte «lettere» tvangsmidler som spytthette, håndjern, transportjern og bodycuff. I tråd med merknadene våre over, mener ombudet dette heller bør vurderes i den varslede helhetlige gjennomgangen av reglene om bruk av tvang i fengsel.

3. Oppsummering

Departementet må vurdere om endringene i straffegjennomføringsloven kan ha diskriminerende konsekvenser for utsatte innsatte jf. CRPD artikkel 5, 15 og 17, jf. EMK art. 8 og 14. Ombudet mener det kan ha særlig uheldige konsekvenser med bruk av spytthette på psykisk syke innsatte og innsatte med utviklingshemming.

Ombudet er positiv til at det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av reglene ved bruk av tvang i fengsel, og ser frem til å følge dette arbeidet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.


1 https://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/rapporter/soningsrapport/
2 Victoria Cramer, Oslo Universitetssykehus 2014
3 Rapport om oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, punkt 2.7: https://www.kriminalomsorgen.no/rapport-oppfoelging-av-innsatte-med-psykiske-lidelser-ogeller-rusmiddelproblemer.5914097-237613.html