Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag om endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Ombudet har som mandat å jobbe for likestilling og mot diskriminering på bakgrunn av de diskrimineringsgrunnlagene som er tatt inn i likestillings- og diskrimineringsloven. Ombudet gir også veiledning om rettigheter og plikter etter likestillings- og diskrimineringsloven i enkeltsaker og gjennom kurs-/foredragsvirksomhet. Vi har dessuten en tilsynsrolle knyttet til Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

Likestillings- og diskrimineringsombudet kommenterer på utvalgte temaer i departementets høringsnotat. Etter vår vurdering er det først og fremst følgende temaer som berører likestillings- og diskrimineringsfaglige problemstillinger:

 

  • Begrepet hull i CV-en
  • Innkalling til intervju og moderat kvotering ved ansettelse
  • Utvidet og styrket traineeordning i staten
  • Lønnstilskudd

 

Før ombudet går videre til å kommentere de konkrete forslagene, vil vi gjerne komme med noen generelle kommentarer knyttet til begrepet «inkluderingsdugnaden», og de assosiasjonene som følger med et slikt begrep.

Ombudet mener det er bra at det blir satt i gang tiltak for å få flere personer med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en i jobb. Vi mener likevel det er uheldig at de tiltakene som settes i gang omtales som «dugnad». Dette vil fort oppleves som sterkt stigmatiserende for mange, slik 2. nestleder Gabriel Wilhelmsen Hoff i Norges Handikapforbunds Ungdom beskriver det i en kronikk.[1] Etter ombudets syn vil en slik tankegang raskt virke kontraproduktiv, og vi mener det som må til er en mer langsikt tilnærming. Ombudet mener dessuten at vi trenger et oppgjør med begrepsbruken generelt på dette feltet. Det er fortsatt slik at mange blander begrepet funksjonsnedsettelse med redusert/nedsatt arbeidsevne, noe som kan bidra til å opprettholde uheldige stereotype oppfatninger av personer med funksjonsnedsettelser og deres muligheter til utføre ulike typer arbeidsoppgaver.

Vi har vært opptatt av at det er mye som kan gjøres med tanke på profesjonalisering av rekrutteringsprosesser, også i statlige virksomheter, og at dette kan bidra til at flere kvalifiserte personer kommer seg i jobb. Mange godt kvalifiserte arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser opplever at fokuset i rekrutteringsprosesser ikke er på kvalifikasjonene deres, men på at det som er annerledes med dem blir en ulempe. Ombudet mener at rekrutteringsprosesser som fokuserer rent på kvalifikasjoner vil føre til at flere som burde vært ansatt gjennom ordinære prosesser kommer seg i jobb. Samtidig vil det føre til at særtiltak kan settes inn for de gruppene som faktisk har behov for det.

 

Begrepet hull i CV-en

Ombudet mener det er positivt at departementet har kommet med en forholdsvis presis definisjon knyttet til hva som skal regnes som hull i CV-en. Dette har vært etterspurt fra arbeidsgivere i flere møter ombudet har deltatt i knyttet til inkluderingsdugnaden.

Ombudet støtter forslaget både når det gjelder fraværets varighet og beregning av fraværet, vilkårene knyttet til årsakene til fraværet og situasjonen på søknadstidspunktet.

 

Innkalling til intervju og moderat kvotering ved ansettelse

Ombudet støtter forslagene om at arbeidsgivere skal kalle inn minst en kvalifisert søker med hull i CV-en på intervju, på lik linje med søkere som har funksjonsnedsettelser. Vi støtter også forslaget om at det gis mulighet til moderat kvotering av søkere med hull i CV-en.

Vi vil så gjenta vår anbefaling fra høringssvaret til forslag til statsansatteloven og anbefalingen i forrige høringssvar til forslag til forskrift til statsansatteloven om å utvide bestemmelsen i forskriften til søkere med innvandrerbakgrunn fra landgruppe 2, og eventuelt søkere fra andre minoritetsgrupper. Da staten allerede har forpliktet seg til at minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn fra landgruppe 2 gjennom Statens personalhåndbok 2019 punkt 1.6, mener ombudet at plikten like gjerne kunne fremgått av forskriften.

 

Utvidet og styrket traineeordning i staten

Ombudet støtter forslagene knyttet til utvidet og styrket traineeordning i staten, også forslaget om at det bør åpnes opp for at personer som har vært ansatt gjennom traineeordningen kan bli ansatt fast i de statlige virksomhetene.

 

Lønnstilskudd

Ombudet mener at lønnstilskudd kan være et effektivt og godt særtiltak, men vi mener at det trengs mer utredning om hvordan lønnstilskudd brukes i dag før vi kan ta stilling til i hvilken grad de mulige forslagene i høringsnotatet bør innføres.

 

Avslutning

Ombudet vil igjen understreke at det ikke er tilstrekkelig med enkeltstående tiltak, som for eksempel å kalle inn kandidater fra bestemte grupper til jobbintervju. Et viktig utgangspunkt vil være å jobbe med å bedre rekrutteringspraksisene i staten.

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Hanne Inger Bjurstrøm

likestillings- og diskrimineringsombud

                      

Carl Fredrik Riise

seniorrådgiver

 

Brevdato: 14. oktober 2019

 

[1] https://www.handikapnytt.no/jeg-vil-ikke-bli-ansatt-pa-dugnad/