Høringssvar - fri utsettelse av foreldrepenger

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 10. november 2020, med forslag til endringer i folketrygdloven. Fristen for høringssvar er 22. desember 2020.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal arbeide for å fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder på grunn av diskrimineringsgrunnlagene. Ombudet gir veiledning om likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Videre fører vi tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i overensstemmelse med Norges forpliktelser etter kvinnediskrimineringskonvensjonen, rasediskrimineringskonvensjonen og konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

I høringsnotatet foreslår Barne- og familiedepartementet å gi foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket fram til barnet fyller tre år. Departementet fastslår at en slik endring vil innebære at foreldre ikke må søke om utsettelse før utsettelsen har funnet sted.

Vi er positive til endringene som departementet foreslår. Endringene innebærer en viktig forbedring, og gir større fleksibilitet til foreldre. Samtidig vil vi understreke viktigheten av en forenkling av regelverket, noe departementet også viser til i sitt høringsnotat. Regelverket har ført til at flere fedre har fått forkortet sin foreldrepengeperiode, fordi de ikke har søkt om utsettelse tidsnok. Dette vil ikke skje med den endringen som departementet foreslår, og dette er positivt

Departementet understreker i høringsnotatet at de ikke vil gjøre noen endringer i aktivitetskravet. Ombudet har i flere sammenhenger fremhevet at vi mener aktivitetskravet er problematisk. Vi mener dette kravet reiser spørsmål om en direkte forskjellsbehandling av menn. Denne forskjellsebehandlingen er sannsynligvis i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, og kan også vurderes opp mot Grunnloven § 98. Vi tar til etterretning at departementet i høringsnotatet skriver at dere ikke ønsker å gjøre noe med aktivitetskravet.

Vi står gjerne til disposisjon dersom dere har spørsmål i høringsprosessen.

 

Vennlig hilsen

 

Rønnaug M. Retterås

avdelingsleder

                                                            Emma C. Hermanrud

                                                               senioriorrådgiver