Høringssvar - retten til heltid

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til forslag til endringer i regelverket i arbeidsmiljøloven (styrken av retten til heltid) fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 17. januar 2022.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir høringssvar på bakgrunn av sitt mandat som er å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner. I tillegg har ombudet en veiledningsrolle og mottar ca. 2000 henvendelser i året hvorav 1000 handler om arbeidslivsspørsmål. Videre har vi et veilednings- og oppfølgingsansvar for aktivitets- og redegjørelsesplikten, hvor norske arbeidsgivere blant annet er forpliktet til å kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

 

Ombudets overordnede tilbakemeldinger

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter forslaget om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven.

Slik det går fram av høringsnotatet, rammer dagens omfang av deltidsarbeid særlig kvinner, fordi deltidsarbeid er særlig utbredt i de delene av arbeidslivet der kvinner er i flertall. Vi mener det er positivt at departementet foreslår tiltak for at deltidsansatte skal kunne utvide stillingen sin fremfor at arbeidsgiver løser arbeidskraftbehovet ved hjelp av innleie. Vi støtter også forslaget om at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.

På den annen side, mener vi det er svært positivt at departementet også trekker fram viktigheten av at det fortsetter å være et tilbud om deltidsstillinger i arbeidslivet. For en del personer med nedsatt arbeidsevne, er det avgjørende å kunne jobbe deltid for å kunne delta i arbeidslivet. For denne gruppen er det også viktig å kunne benytte deltid som et midlertidig eller varig tilretteleggingstiltak.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten og deltidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

I følge aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er alle norske arbeidsgivere over 50 ansatte/offentlig arbeidsgivere forpliktet til å gjennomføre en kartlegging av ufrivillig deltid.  Her forstås ufrivillig deltidsarbeid som deltidsarbeid hvor stillingsinnhaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.

Ombudet har vært i kontakt med arbeidsgivere som har inkludert spørsmålet om deltid og ufrivillig deltid i sine medarbeiderundersøkelser. Dette har gjort at arbeidsgiverne har fått bedre oversikt over årsakene til deltiden, sett fra den ansattes side. Denne situasjonsbeskrivelsen er et godt kunnskapsgrunnlag når virksomhetene skal analysere hva som skaper barrierer for særlig kvinners deltakelse i fulltidsarbeid i virksomhetene og foreslå passende tiltak.

For ombudet er det viktig at bestemmelsene om deltid samles og blir fremstilt på en god og oversiktlig måte slik at det er enkelt for arbeidsgiver å jobbe systematisk med å etablere en heltidskultur og å overholde lovverket. Vi oppfordrer departementet til å vurdere om det kan være hensiktsmessig  å henvise til likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelse om å kartlegge ufrivillig deltidsarbeid i arbeidsmiljøloven.

 

Avslutning

Ombudet mener at å styrke retten til heltid er et viktig signal for å få fortgang i arbeidet med å etablere en heltidskultur i alle deler av arbeidslivet. Likevel vil denne nye bestemmelsen neppe være tilstrekkelig. Arbeidet med å etablere en heltidskultur skjer først og fremst i virksomhetene, og det er viktig at myndighetene fortsetter å bidra til et godt lokalt arbeid, slik som for eksempel gjennom ordningen med en heltidspott.

 

Vennlig hilsen

 

Bjørn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombud

                                                                            Ann-Helen R. Hopland

                                                                                  seniorrådgiver