Høringsuttalelse - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 1. september 2022 der Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør på høring, med høringsfrist 19. desember 2022.

 

1.     Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på blant annet grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Dessuten skal ombudet følge opp plikten offentlige myndigheter har til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet.

 

2.    Ombudets høringsuttalelse  

Ombudet erfarer fra vår veiledningstjeneste, vårt nettverk og behandlingen av klagesaker i Diskrimineringsnemnda, at mange forbrukere ikke har en digital bank eller bankID på grunn av sin alder, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Uten mulighet for digital betaling for varer og tjenester, skapes det et utenforskap og barrierer for disse gruppene i samfunnet. Det er også banker som kan avvise å gi enkelte forbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn grunnleggende banktjenester, slik at betaling for varer og tjenester med ordinært bankkort heller ikke er mulig.

Ombudet støtter derfor forslaget om å styrke forbrukerens rettigheter til å betale med kontanter.

 

Etnisitet

Bankene kan avvise å gi personer som ikke kan legitimere seg tilstrekkelig grunnleggende banktjenester. I fjor klaget ombudet DNB inn for Diskrimineringsnemnda på grunn av praksisen banken hadde rundt det å tilby grunnleggende banktjenester, nemlig bankkonto, kort og nettbank, til personer med oppholdskort som legitimasjon. Nemnda kom i den saken til at banken hadde en diskriminerende praksis (2022/753). Det er imidlertid slik at bankene fremdeles kan gjøre individuelle vurderinger der enkeltindivider ikke kan få bankkort, og dermed heller ikke tilgang til digital betaling. En mulighet for kontant betaling er derfor viktig for denne gruppen. Digital betaling via BankID er sjelden en mulighet for denne gruppen.

 

Nedsatt funksjonsevne og eldre

Vi vil særlig peke på CRPD (FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne) artikkel 9 punkt 2, der det fastslås viktigheten av at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til tjenester som andre har tilgang til, og artikkel 12 som handler om at personer med funksjonsnedsettelse ikke skal fratas den rettslige handleevnen sin.

En analog mulighet til å betale for varer og tjenester der man ikke er avhengig av en smarttelefon med ulike apper og bankkort, er med på å sikre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse. Vi vil også peke på at mange eldre ikke ønsker å bruke digitale hjelpemidler, verken smarttelefon eller bankkort. Dette forslaget bidrar også til deres inkludering i samfunnet.

At det finnes et analogt tilbud der det er mulig å betale med sedler og mynter, vil avhjelpe barrierene som disse gruppene møter i sin hverdag.

                                                                          

3.    Oppsummering

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.

 

Vennlig hilsen

 

Rønnaug M. Retterås

avdelingsleder

                                         Warvin Rasheed Ringkjøb                                                                                                                         seniorrådgiver