Svar på høring - endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 17. oktober 2022, angående forslag til endringer i salærforskriften med høringsfrist 25. november 2022.

 

Om ombudets mandat

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir høringssvar på bakgrunn av sitt mandat som er å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet gir veiledning i saker som gjelder diskriminering og fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner. I tillegg har ombudet som mandat å følge opp plikten offentlige myndigheter har til å drive et aktivt, målrettet og planmessig likestillingsarbeid i all sin virksomhet, inkludert myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

 

Ombudets høringssvar

I saker for domstolene er det av hensyn til den enkeltes rettssikkerhet, herunder diskrimineringsvern, svært viktig at den som har behov for tolk gis adgang til kvalifisert tolk for kunne fremme saken sin.

 

Ombudet har særlig tre bekymringer knyttet til forslaget fra departementet. For det første frykter ombudet at reduksjon i tolkers godtgjørelse vil medføre dårligere tilgang til tolker som holder et tolkefaglig høyt nivå. For det andre frykter ombudet at en reduksjon vil føre til at mange kvalifiserte tolker i fremtiden vil anse det som lite attraktivt å påta seg kortere tolkeoppdrag i rettssystemet. For det tredje frykter ombudet også at en reduksjon i tolkers godtgjørelse vil føre til en dårligere rekruttering av kvalifiserte tolker.

 

På denne bakgrunnen mener ombudet at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til konsekvensene av en reduksjon av tolkers godtgjørelse. Etter ombudets oppfatning bør departementet følge nøye med på utviklingen for å undersøke de faktiske konsekvensene av forslaget.

 

Vennlig hilsen

 

Rønnaug M. Retterås

Avdelingsleder veiledningsavdelingen                            Shorish Azari

                                                                                       seniorrådgiver