Kjønnsnøytrale barnetrygderegler

Regelverket for barnebidrag og barnetrygd motviker likestilling mellom foreldre etter samlivsbrudd, hevdet klager. Nitti prosent av de bidragspliktige er menn, dermed foreligger det forskjellbehandling på grunn av kjønn. Men ombudet konkluderte med at bidragsreglene er kjønnsnøytrale.

Ifølge bidragsforskriften skal størrelsen på bidraget tilpasses bidragsevnen til den bidragspliktige. Klageren reagerte på at det ikke er den faktiske bidragsevnen forskriften legger til grunn, men at den bidragspliktige får beholde normerte beløp til eget underhold, boutgifter, underhold av egne barn i egen husstand og skatt, før endelig bidrag fastsettes.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fremhever at flere fedre enn mødre blir bidragsytere, siden flere kvinner har hovedomsorgen for barn etter skilsmisse eller samlivsbrudd. Dersom bidragsregelverket hadde favorisert mottaker på bekostning av yter, kunne dette ramme menn på urimelig måte og dermed være i strid med bestemmelsene om indirekte forskjellsbehandling i likestillingsloven.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom, med visse forbehold, fram til at momentene som tillegges vekt er kjønnsnøytrale. Lovgiver har eksplisitt tatt hensyn til kjønnslikestilling ved utforming av regelverket, og disse strider ikke mot likestillingsloven.
 
Ombudet vil fortsette å påse at lovgiver gir kjønnsnøytrale barnetrygdregler.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/122.
Lovanvendelsen: Likestillingsloven § 3.