En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente at leger som valgte å avtjene sin verneplikt sivilt ble utsatt for forskjellsbehandling når det gjaldt økonomisk ytelser i forhold til leger som velger å avtjene sin verneplikt militært. Ombudet kom fram til at praksisen ikke er i strid med diskrimineringsloven.

Spørsmålet i denne saken var om det er i strid med forbudet mot diskriminering pga religion/livssyn at vernepliktige i siviltjenesten gis andre økonomiske betingelser ved avtjening av verneplikten enn vernepliktige leger i militæret. Regelverket om forskjellige systemer for økonomiske ytelser til vernepliktige leger i militæret og i siviltjenesten er ikke direkte knyttet til den vernepliktiges religion/livssyn. Reglene omfatter alle som av forskjellige årsaker ikke ønsker å avtjene verneplikten i militæret. Spørsmålet er derfor om regelverket indirekte kan sies å diskriminere vernepliktige leger pga deres religion/livssyn.

For at en praksis skal kunne anses som indirekte diskriminerende, er det ikke tilstrekkelig at praksisen medfører at noen stilles annerledes enn andre. Det kreves at den tilsynelatende nøytrale praksisen har ført til at personer pga for eksempel sin religion er blitt stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre. En praksis som medfører en indirekte diskriminering må ha en negativ virkning for den enkelte av en viss betydning.

Justisdepartementet avviste at sivile vernepliktige leger får dårligere betalt enn militære vernepliktige leger. Ombudet ble her informert om at forskjellene var små.

Konklusjon

Selv om ikke enhver lege som avtjener verneplikt i siviltjenesten vil kunne ha rett til den samme inntekt som en lege som avtjener verneplikten militært, vil forskjellene i hovedsak være små. For enkelte vil summen av tilleggsytelser til sammen overstige inntekten til vernepliktige leger i militæret. Ombudet la til grunn at praksisen ikke var i strid med diskrimineringsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Religion/livssyn.
Saksnummer: 06/147.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.