Norsk Luthersk Misjonssambands verdidokument kan være i strid med diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljø- og diskrimineringsloven, uttaler ombudet.

Stavanger kommune ba ombudet vurdere av om verdidokumentet Norsk luthersk misjonssamband (NLM) legger til grunn ved ansettelser i organisasjonen, også kan brukes overfor personer som ansettes i NLMs barnehager drevet med offentlige tilskudd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok i tillegg en henvendelse fra en ansatt i en av NLMs barnehager som opplevde verdidokumentet som krenkende. Vedkommende ønsket imidlertid ikke å levere en formell klage.

Ombudet vurderte hvilke diskrimineringsspørsmål verdidokumentet kunne reise. NLM er et livssynsamfunn og misjonsorganisasjon som driver omfattende kristent organisasjonsarbeid.

Ombudet det er klare betenkeligheter ved offentlig finansiering av barnehagedrift i regi av livssynssamfunn dersom barnehagene forskjellsbehandler arbeidssøkere og ansatte på grunn av deres religion, seksuelle orientering eller samlivsform.

NLMs verdidokument regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og forplikter ansatte i organisasjonen til å ha holdninger og til å leve i samsvar med kristen etikk.

NLMs barnehager er ikke ”tros- og livssynssamfunn”, men private barnehager som drives av en misjonsorganisasjon. Diskrimineringsloven gjelder fullt ut i arbeidslivet. Å innhente opplysninger om personers tro og livssyn og å forskjellsbehandle på grunn av dette er i utgangspunktet forbudt.

For at verdidokumentet ikke skal komme i strid med diskrimineringsforbudet, må det, etter ombudets vurdering, gjøres en konkret vurdering ved hver enkelt ansettelse  om hvorvidt det er nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende å innhente opplysninger om religion og livsførsel.

Generelt bemerket ombudet at NLM, for å kunne legge negativ vekt på om en person er homofilt samboende, i den enkelte tilsettingssak må dokumentere at det er nødvendig å forskjellsbehandle personer på grunn av seksuell orientering.

Konklusjon:

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom til at verdidokumentet er problematisk i forhold til både diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljø- og diskrimineringsloven. Dokumentet gir generelle anvisninger for tilsetting med utgangspunkt i NLMs formål som misjonsorganisasjon og ikke en konkret vurdering med utgangspunkt i arbeidsoppgavene som ligger til den enkelte stilling. Ombudet kan komme med ytterligere presiseringer ved en eventuell fremtidig klagesak.


Diskrimineringsgrunnlag: Religion.
Saksnummer: 06/266.
Lovanvendelse: Diskrimineringslovens § 3 og § 7 og arbeidsmiljølovens § 13-3(3) og § 13-4(2)