Attføring og foreldrepenger

Ombudet mener det strider med likestillingsloven at attførings- og rehabiliteringspenger ikke regnes med ved opptjening av rett til foreldrepenger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått flere henvendelser fra kvinner som har opplevd at de ikke opptjener rett til foreldrepenger på grunnlag av attførings- og rehabiliteringspenger.

Ombudet har tatt saken opp med Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet har i sin redegjørelse av saken pekt på at attførings- og rehabiliteringspenger tidligere ikke har vært regnet som pensjonsgivende inntekt, og således har skilt seg fra andre ytelser som har gitt rett til opptjening av foreldrepenger.

Attførings- og rehabiliteringspenger har vært pensjonsgivende fra 1. januar 2002. Ombudet mener også at en person som går på attføring eller mottar rehabiliteringspenger, ikke er i en vesentlig annerledes situasjon enn en som fortsatt har en viss tilknytning til arbeidslivet. Rett til ytelser under attføring og rehabiliteringspenger er også betinget av søkers tidligere tilknytning til lønnet arbeid og nært knyttet opp til vedkommendes arbeidsinntekt.

Ombudet mener derfor at det er en naturlig følge at ytelser under attføring og rehabilitering, på linje med annen pensjonsgivende inntekt, gir rett til opptjening av foreldrepenger. Ombudet mener at det ikke lenger er noen saklig grunn til at disse ytelsene skal stilles annerledes enn andre ytelser som gir rett til opptjening av foreldrepenger.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/1689.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 tredje og fjerde ledd.

Les hele uttalelsen (PDF).