Diskriminering av eldre i stillingsannonse

En mann klaget til ombudet på en stillingsannonse der arbeidsgiver krevde at søkerne var mellom 22 og 30 år. Slike annonser er ulovlige, konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet henvendte seg til bedriften og viste til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om aldersdiskriminering. Dersom bedriften ikke hadde saklig grunn for å søke etter personer i den angitte aldersgruppen, ba ombudet om at den rettet seg etter lovens bestemmelser og endret sine stillingsannonser i tråd med disse.

Konklusjon

Bedriften kom ikke med noe svar på ombudets henvendelse. Ombudet avga deretter en uttalelse om at annonsen stred mot forbudet mot diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven. Ombudet kunne ikke ut fra annonseteksten se at bedriften hadde saklig grunn til å utelukke personer utenfor den angitte aldersgruppen fra å søke på stillingen. Ombudet kunne heller ikke se at stillingen innebar arbeidsoppgaver som personer utenfor denne aldersgruppen ikke kunne utføre.

Ombudet ba om en tilakemelding på om stillingen var besatt og en bekreftelse på at bedriften for fremtiden ville rette seg etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven når det gjaldt aldersdiskriminering.

Bedriften tok deretter kontakt med ombudet og bekreftet at stillingen nå var besatt og at bedriften for fremtiden ville rette seg etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som gjelder aldersdiskriminering.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 07/122.
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1, jfr. § 13-2 (1) a).