Spørsmål om menns og kvinners tilbud under soning

De kvinnelige innsatte i et fengsel klaget til ombudet fordi de mente mannlige innsatte har et bedre tilbud enn de kvinnelige når det gjelder fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Klagen var blant annet basert på at mennenes luftegård er større enn kvinnenes.

Ombudet konkluderte med at fengselet ikke opptrer i strid med likestillingsloven. Etter ombudets vurdering er det saklig begrunnet at mennene har større luftegård enn kvinnene, da fengselet har flere plasser for menn. Fengselet har redegjort for at alle innsatte, kvinner og menn, får samme tilbud om å være med på aktiviteter i den store luftegården, trening to til fire ganger i uken på treningsrom, og samme muligheter til deltakelse på fysiske aktiviteter tre til fire ganger i uken i regi av fritidsleder.

Det er uklart for ombudet hvor mye tid kvinnene tilbringer i den mindre luftegården, men legger uansett til grunn at kvinnene har god tilgang til den store luftegården gjennom deltakelse i fellesaktiviteter og trening, og at kvinnelige og mannlige innsatte får det samme tilbudet når det gjelder dette. Ombudet fant derfor, etter en helhetsvurdering, at kvinner og menn har et likeverdig tilbud under soning.

Ombudet påpekte likevel at fengselet har en aktivitetsplikt etter likestillingsloven, hvilket innebærer at fengselet må gjøre kontinuerlige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at kvinner og menn gis likeverdige tilbud under soning.


Diskrimineringsgrunnlag: kjønn.
Saksnummer: 07/985
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3, § 1 a