Arbeidsgivers nektet ansatt å bruke turban – i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion

En mannlig bussjåfør ønsket å bruke den tradisjonelle turbanen som sikhene benytter. Busselskapet nektet han dette. Likestillings- og diskrimineringsombudet slo fast at dette var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion etter diskrimineringsloven.

Busselskapet har i dag et uniformsreglement som fører til at sikher ikke kan benytte den tradisjonelle turbanen. Sikhismen har som ytre kjennetegn at fromme menn bærer turban og ikke klipper håret.

Bussjåføren som henvendte seg til ombudet ønsker å følge de krav til livsførsel som følger av sihkismens lære. Det er opplyst i henvendelsen til ombudet at en sikh må oppfylle de såkalte fem k’er, hvorav den første står for kesh og innebærer uklippet hår og skjegg. Håret må imidlertid ikke vises utenfor hjemmet og en mannlig sikh må derfor alltid bære turban.

Busselskapet fremhevet viktigheten av å ha krav til uniformert personell for å vinne frem i anbudskonkurranser. Hensikten med uniformen er ifølge selskapet flere:

- Det skal være lett for passasjerer å identifisere hvem som er sjåfør.
- Ved ulykker skal sjåførene være mulig å identifisere for redningspersonell.
- Uniformen gir en myndighetseffekt som er viktig for sjåførene.

Selskapet ga også uttrykk for at det ville ”vært naturlig for den ansatte å vurdere hvorvidt de krav som er satt til jobben kunne forenes med den tro han har”.

Diskrimineringsloven forbyr å direkte eller indirekte diskriminere på grunn av blant annet religion eller livssyn. Diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder, med unntak av familieliv og personlige forhold. Diskrimineringsloven gjelder derfor også i arbeidsforhold.

Ombudet mener at den holdningen som selskapet ga utrykk for, vil kunne føre til at diskrimineringslovens formål ikke blir fulgt. Formålet skal blant annet sikre like muligheter for alle personer, uavhengig av religion, også i arbeidslivet.

Ombudet mener at busselskapets uniformreglement førte til at personen som henvendte seg til ombudet ble indirekte forskjellsbehandlet på grunn av sin religion, idet han ikke får benytte den tradisjonelle turbanen når han arbeider som bussjåfør.

Diskrimineringsloven gir unntaksvis anledning til å forskjellsbehandle mennesker på grunn av religion. Unntaksadgangen skal imidlertid tolkes svært strengt.

Ombudet påpeker at argumentet fra Norgesbuss AS om at redningspersonell og/eller passasjerer vil ha problemer med å gjenkjenne bussjåføren ved en eventuell ulykke, ikke holder. Andre arbeidsgivere har løst dette problemet. For eksempel har Forsvaret tilpasset sine uniformer slik at militærpersonell som tilhører den religiøse trosretningen sikhisme kan benytte turbanen i forbindelse med tjenestegjøringen.

Når det gjelder ”selskapets og oppdragsgivers krav til renhold og orden av uniformen og det å se uniformert og skikkelig ut”, kan ikke ombudet se at Norgesbuss AS har underbygget at bruk av turban vil være i strid med disse hensynene.

Ombudet kan ikke se at begrunnelsen til Norgesbuss AS er tilstrekkelig til å falle innenfor unntaket mot diskriminering i henhold til diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd.

Les hele uttalelsen her.

Konklusjon

Ombudet fastslo at busselskapet handlet i strid med både diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd, ved å nekte sin ansatt å bruke den tradisjonelle turbanen.

Diskrimineringsgrunnlag:  Religion
Saksnummer:   08/363
Lovanvendelse:    Diskrimineringsloven § 4, tredje ledd, jf. § 4 fjerde