Diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse ved reservering av hotellrom

Ombudet mottok en henvendelse fra en kvinne som hadde blitt mistenkt for å være prostituert da hun ringte til et hotell for å reservere et rom. Kvinnen fikk først vite at hotellet hadde ledige rom, men da kvinnen sa hun var fra Brasil, ga resepsjonisten beskjed om at de ikke hadde rom til henne likevel. Først da kvinnen fortalte at hun reiste sammen med sin ektefelle, fikk hun reservere et rom.

Hotellet bekreftet overfor ombudet at de hadde mistanke om at kvinnen var prostituert. Hotellet hadde tidligere fått en advarsel fra et annet hotell om at brasilianske kvinner var i området for å drive prostitusjon. Dette var årsaken til at kvinnen ikke fikk reservere rom dersom hun kom uten ektefelle.

Ombudet fant at saken reiste spørsmål både etter likestillingsloven § 3 og diskrimineringsloven § 4, og konkluderte med at hotellet hadde brutt begge lover. Spørsmålet saken reiste var om hotellet hadde adgang til å nekte kvinnen hotellrom og stille andre vilkår for reservering av rom på grunn av hennes kjønn og nasjonale opprinnelse.

Ombudet uttalte at ønsket om å forhindre prostitusjon som utgangspunkt er et saklig formål og at ombudet har stor forståelse for at hotellet ikke ønsker å leie ut rom til prostituerte. Etter en helhetsvurdering kom ombudet likevel frem til at forskjellsbehandlingen ikke var tillatt.

Ombudet la vekt på at det var ikke gitt nærmere signalement på kvinnene det var gitt advarsel om fra hotellets side, enn at de trolig var fra Brasil og at de var kvinner. Å nekte personer adgang til hotellet ut fra så generelle kriterier, bryter med den grunnleggende forutsetningen om at alle har krav på en individuell vurdering. For å kunne gi en individuell vurdering i slike saker, måtte det eventuelt blitt gitt et langt mer konkret signalement på personene det gjelder. Videre uttalte ombudet at den beste løsningen for å forhindre prostitusjon vil være å følge nøye med på aktivitetene til personene mistanken rettes mot og sette inn ekstra tiltak på dette.

Videre fant ombudet at det å nekte kvinner hotellrom utelukkende på grunn av deres kjønn og nasjonale opprinnelse er svært inngripende overfor kvinnene. En slik praksis innebærer at kvinner med bakgrunn fra enkelte land får en begrenset adgang til hoteller, utesteder og lignende sammenlignet med andre. Å bli mistenkt for å være prostituert oppleves dessuten av mange som svært krenkende. Siden prostitusjon kan forhindres på mindre inngripende måter, fant ombudet at hotellet ikke hadde rettslig adgang til å forskjellsbehandle kvinnen i forbindelse med reserveringen av hotellrom.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn og nasjonal opprinnelse
Saksnummer: 08/190
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 og diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen her, (linken åpnes i et nytt vindu).