Klage over manglende likelønn i en kommune

A henvendte seg til ombudet fordi hun mente at de seks kvinnelige ansatte ved en
avdeling i B kommune tjente mindre enn den mannlige ansatte. A mente at dette var i strid med likestillingsloven § 5 som gir rett til lik lønn for arbeid av lik verdi, da den ulike lønnen ikke kunne begrunnes med utdanning, ansvar, stillingens kompleksitet, innsats eller resultatoppnåelse.

Partene i saken var enige om at de kvinnelige og den mannlige ansatte utførte arbeid av lik verdi. B kommune hevdet likevel at den ulike lønnen ikke var begrunnet i kjønn. B kommune anførte at den mannlige ansatte hadde fått noe høyere lønn enn de kvinnelige fordi det hadde vært et sterkt ønske om å rekruttere ham til stillingen på grunn av hans erfaring og bakgrunn.

Ombudet fant at den mannlige ansatte hadde kommet i en sterk forhandlingsposisjon ved ansettelsen. Bruk av lønn som virkemiddel for å ansette kvalifisert arbeidskraft er kjønnsnøytrale hensyn som kan begrunne ulik lønn.

B kommune hadde derfor ikke handlet i strid med likestillingsloven da de lønnet de kvinnelige og den mannlige ansatte ulikt. Kommunen ble likevel oppfordret til på sikt å utjevne forskjellene, da kommunen erkjente at arbeidet var av lik verdi.

Saksnummer: 08/1828
Diskrimineringsgrunnlag: kjønn.
Lovanvendelse: likestillingsloven § 5 jf. § 3.

Les hele uttalelsen her i Pdf-format.