Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 10. mars 2009.

A mener X Barnehage diskriminerte ham da han ble sagt opp på grunn av brudd på
arbeidskontrakten og uansvarlig opptreden. A mener han er sagt opp på grunn av at han har epilepsi, og at oppsigelsen ikke var saklig.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at X Barnehage ikke har oppfylt
tilretteleggingsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 overfor A.

Les hele uttalelsen her (PDF).

Saken er klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.