Trukket jobbtilbud grunnet

En mannlig arbeidstaker klaget en arbeidsgiver hvor han hadde søkt jobb inn for ombudet for brudd på arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av alder, jf. § 13-1, jf. § 13-2. Søkeren mente han fikk et tilbud fra arbeidsgiveren, som ble trukket tilbake da denne fikk kjennskap til søkerens faktiske alder. Ombudet kommenterte at hvorvidt et slikt tilbud forelå uansett ikke var avgjørende for konklusjonen, idet det ikke er tillatt å tillegge alder vekt i ansettelsesprosessen, jf. § 13-2.

Ombudet kom frem til at arbeidsgiveren hadde lagt vekt på søkerens alder da de trakk tilbake tilbudet om stilling ved bedriften, og handlet dermed i strid med arbeidsmiljølovens § 13-1.

Slik forskjellsbehandling kan likevel være tillatt hvis forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og ikke er uforholdsmessig inngripende for den som forskjellsbehandles, jf. § 13-3. Spørsmålet er da hvorvidt arbeidsgiveren hadde saklig grunn til å forskjellsbehandle søkeren. Et slikt unntak må tolkes strengt.  Ombudet kom etter en vurdering til at saklig grunn for å tillate forskjellsbehandling ikke forelå i dette tilfellet. Arbeidsgiveren hadde derfor handlet i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av alder, jf. § 13-1.

Arbeidsgiveren klaget på ombudets uttalelse, men ombudet fastholdt sin avgjørelse i saken. Den ble deretter videresendt Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

I nemnda ble det fra arbeidsgivers side lagt frem nye opplysninger om hvilke vurderinger som lå til grunn da ansettelsen skulle foretas. Ved innhenting av referanser fra søkerens tidligere arbeidsgiver, ble det lagt frem opplysninger som i tilstrekkelig grad sannsynliggjorde at andre forhold enn søkerens alder ble lagt til grunn ved avgjørelsen.

Nemnda konkluderte med at arbeidsgiveren ikke handlet i strid med arbeidsmiljølovens regler.

Diskrimineringsgrunnlag:  Alder
Saksnummer: 07/1311
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1

Les hele uttalelsen her (PDF).