Klager viste til at hun som rullestolbruker var avhengig av assistanse for å komme seg til ankomsthallen - innland, på Flesland.

Det var ikke mulig å komme seg til ankomsthallen på egenhånd, fordi de såkalte ”enveisdørene” inn til ankomsthallen, ikke er store nok for rullestolbrukere. Døren rullestolbrukere ellers kunne bruke var for tiden låst med kodelås.

Ombudet konkluderte med at dette var i strid med plikten til universell utforming. Ombudet la vekt på at en ordning, som forutsetter assistanse til rullestolbrukere, ikke er å anse som universell utforming. Avinor uttalte at det var mulig å installere støre enveisdører, og at dette ville kunne løse problemet. Ombudet mente således at det ikke ville være uforholdsmessig byrdefullt for Avinor å utbedre denne delen av lufthavnen. Ombudet fant at Avinor bryter plikten til universell utforming.

Saksnummer: 09/2340
Dato: 14. september 2010
Diskrimineringsgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9

Spørsmål om universell utforming av Bergen lufthavn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på Bergen Lufthavn, Flesland (Flesland). Klager mener at Avinor ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi rullestolbrukere ikke har samme tilgang til ankomsthallen på Flesland som andre.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Avinor bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler i Bergen, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Avinor mottar ombudets brev, se vedlagt

Sakens bakgrunn

Klagen gjelder utforming av inngang til ankomsthallen på Bergen lufthavn, Flesland. På Flesland er dørene ved inngangen til ankomsthall for innland og utland såkalte enveisdører. Disse skal hindre personer adgang til et ”sikkert” område, og ble installert i 2004 i forbindelse med at det ble etablert nye sikkerhetskrav i henhold til et EU-direktiv. Enveisdørene har en bredde på ca. 50 cm, noe som gjør det vanskelig eller umulig å ta seg gjennom en slik dør ved bruk av rullestol.

Det finnes også en bredere dør merket med rullestolsymbol inn til ankomsthallen på innlandsflyvninger. Denne døren holdes låst med kodelås, slik at bruk av denne forutsetter at man tar kontakt med sikkerhetspersonell slik at døren låses opp.

Partenes anførsler

Klager

I klagen fremgår det at de såkalte enveisdørene inn til ankomsthallen er for smale for bruk av rullestol.

Den ene døren med rullestolsymbol, som er bred nok for bruk av rullestol, er sperret med kodelås. Dette gjør at rullestolbrukere er avhengig av å kontakte sikkerhetspersonell for å kunne ta seg inn i ankomsthallen.

Avinor bekrefter at det er ca 50 cm brede enveisdører ved både ankomst innland og utland, og at rullestolbrukere ikke kan bruke disse. Dørene ble montert i 2004 av sikkerhetshensyn og på bakgrunn av et EU-direktiv. Det var da i følge Flesland kun dørene med ca 50 cm bredde som var godkjente for slik bruk. 

Avinor bekrefter videre at det ved ankomst innland finnes en bredere dør som må åpnes av sikkerhetspersonellet på flyplassen. Før enveisdørene og den brede døren ble montert, vurderte Avinor ulike løsninger for rullestolbrukere. Kortleser på den brede døren, ble ikke benyttet umiddelbart, men det viste seg at det var et behov for dette. Avinor viser til at døren ble misbrukt ved at begge dører ble holdt åpen, og brukt på en ikke godkjent måte. Det ble derfor installert kortleser på døren. Avinor viser til at alternativet hadde vært å ha en vakt sittende ved døren, noe som ville vært for kostbart. Avinor opplyser videre at sikkerhetspersonell også må kontaktes når det oppstår behov for bruk av heis fra adkomst utland, ned til bagasjehall i første etasje.
Avinor bekrefter at det i dag er mulig å erstatte dagens enveisdører med bredere enveisdører, som rullestolbrukere også kan benytte. Avinor viser til at en slik løsning vil gjøre at rullestolbrukere også kan bruke enveisdørene.

Avinor opplyser at det for tiden arbeides med planer om utvidelse av terminalbygget i form av et nybygg. Skissene til nybygget skal etter planen være ferdig høsten 2010. Dette vil gi bedre muligheter for å tilpasse bygget til de krav som stilles både til sikkerhet og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Avinor er i dialog med organisasjoner for å komme frem til best mulige løsninger for alle reisende på Flesland.

Avinor ønsker på bakgrunn av dette å beholde dagens løsning frem til ferdigstillelse av nytt terminalbygg. Forventet ferdigstillelse av bygget er 2014/2015.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten, skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig kan benytte disse. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Avinor er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Avinor plikter å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har adgang til de delene av virksomhetens fysiske forhold som er rettet mot allmennheten. Plikten omfatter tilrettelegging av inngang til ankomsthall på Flesland flyplass.

Er Flesland flyplass universelt utformet?

Det første spørsmålet ombudet må ta stilling til, er om Flesland tilfredsstiller kravet til universell utforming.

På Flesland lufthavn er det ikke er mulig for rullestolbrukere å bruke enveisdørene, som fører til adkomsthallen på flygning innland. Den bredere døren som er ment for rullestolbrukere er nå låst med kodelås, og rullestolbrukere er derfor avhengig av assistanse for å komme til adkomsthallen.

Barne- og likestillingsdepartementet uttaler i Ot.prp. nr 44 (2007-2008) side 141 at:

”Reglene om universell utforming innebærer noe mer enn tilgjengelighet i seg selv. De skal sikre at hovedløsningen er tilgjengelig, og at det ikke etableres særløsninger som virker segregerende og/eller [er] stigmatiserende.”

På Flesland forutsetter adgang til adkomsthallen for rullestolbrukere, at personell på flyplassen tilkalles, og åpner den bredere døren, med kodelås. Ombudet har hatt flere saker hvor virksomhetene har hatt særløsninger for rullestolbrukere, som forutsetter tilkalling av personale for hjelp. Ombudet understreker at løsninger hvor personell må tilkalles for at en rullestolsbruker kan komme inn i lokalet/adkomsthallen ikke er å anse som universell utforming. Dette har blant annet ombudet tidligere uttalt i sak 09/ 376 om Tromsø lufthavn. Ombudet kom i den saken til at det ikke var tilstrekkelig til å oppfylle plikten til universell utforming å ha en ordning hvor personell ble tilkalt ved behov.
Når den bredere døren nå er låst med kodelås, vil personer med nedsatt funksjonsevne, ikke ha samme mulighet til å komme seg til adkomsthallen på egenhånd. Ombudet finner derfor at Flesland flyplass ikke er universelt utformet.

Uforholdsmessig byrde

Avinor har erkjent at det i dag er mulig å erstatte de smale enveisdørene med bredere enveisdører. Dette vil gjøre det mulig for rullestolbrukere å benytte disse. Slike bredere enveisdører vil være godkjent i dag. Avinor ønsker likevel å beholde dagens ordning frem til nytt terminalbygg er klart. Da Avinor har erkjent at det er mulig å bytte ut enveisdørene, går ombudet ikke nærmere inn i vurderingen av det vil være uforholdsmessig byrdefullt å gjøre nødvendige utbedringer.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Avinor handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, på grunn av manglende universell utforming på Flesland flyplass.

*  *  *

Ombudets uttalelser er ikke rettslig bindende. Ombudet vil likevel oppfordre Avinor til å rette seg etter uttalelsen. Ombudet oppfordrer Avinor til å installere enveisdører til adkomst innland, som det også er mulig for rullestolbrukere å ta i bruk. Dette spesielt da Avinor har uttalt at det er mulig å bytte ut dagens enveisdører.

Dersom Avinor ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Avinor eventuelt ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å treffe vedtak som pålegger Avinor en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.

Ombudet imøteser Avinors tilbakemelding på om de vil rette seg etter ombudets uttalelse. Ombudet ber om at Avinor i så fall angir hvilke tiltak de vil iverksette, samt når de antar tiltakene vil være gjennomført. Frist for tilbakemelding er 8. oktober 2010.