Norges Handikapforbund Steinkjer og omegn klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet på at Nova Frisør i Steinkjer ikke oppfylte kravet til universell utforming.

Ombudet vurderte saken og konkluderte med at Nova Frisør i Steinkjer brøt plikten til universell utforming jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Norges Handikapforbund Steinkjer og omegn mente at Nova Frisør ikke var universelt utformet, og viste da til at det var en smal platting utenfor inngangsdøren. Plattingen var et trinn høyere enn fortauet.

Ombudet vurderte saken, og konkluderte med at Nova Frisør brøt plikten til å sikre universell utforming av virksomheten, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Innklagede svarte ikke på ombudets henvendelser, og dokumenterte derfor heller ikke at det ville være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av inngangspartiet.

Saksnummer: 09/1751
Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato:   7. juni 2010

Manglende universell utforming av inngangsparti

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Handikapforbund Steinkjer og omegn av 20. august 2009.

Norges Handikapforbund mener Nova Frisør i Steinkjer ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi virksomheten kun har adkomst via trapper.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Nova Frisør bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler i Steinkjer jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Nova Frisør mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Norges Handikapforbund (NHF) har klaget på manglende tilgjengelighet ved flere butikker i Steinkjer sentrum. Denne saken gjelder Nova Frisør i Svein Jarls gate 4.

NHF har i sin klage vedlagt et bilde tatt utenfor lokalet. Bildet viser at det er en smal platting utenfor inngangsdøren. Dørterskelen er ikke høy, men plattingen er et trinn høyere enn fortauet.

NHF mener at  inngangsparti kan universelt utformes ved relativt enkle grep .

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sitt brev av 25. august 2009 informert om den nye loven og anmodet om en redegjørelse. På grunn av manglende tilbakemelding, sendte ombudet en påminnelse i brev av 3. februar 2010, med svarfrist 23. februar 2010. Da ombudet fremdeles ikke har mottatt noen form for tilbakemelding fra Nova Frisør, legges de foreliggende opplysninger til grunn i ombudets uttalelse.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Nova Frisør er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (kunder) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har blant annet i sak 09/376 slått fast at adkomst kun via trapper ikke anses som universell utforming. Bildet som er framlagt viser at  hovedinngangen til Nova Frisør er en platting som ligger et trinn høyere enn fortauet., Dette tilfredsstiller ikke kravet til universell utforming.

I denne saken har ikke innklagede svart på ombudets henvendelser. Virksomheten har derfor heller ikke dokumentert at det vil kunne være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av inngangspartiet. Det er Nova Frisør som har bevisbyrden for at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre inngangspartiet universelt utformet.

Det nevnte bildet viser at høyden på trinnet ikke er stort, og plattingen som finnes der i dag kan ved enkle grep utvides til å lage en rampe. En slik rampe vil heller ikke nødvendigvis innebære store økonomiske kostnader for virksomheten.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at  Nova Frisør i Steinkjer har brutt på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi inngangspartiet ikke er universelt utformet.

Dersom Nova Frisør ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Nova Frisør ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.