Det ble under et direktesendt folkemøte handlet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Klager mente at NRK ved å legge folkemøtet til Christiansholm festning brøt forbudet mot indirekte diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Eneste adkomst til lokalet var via en lang trapp. Klager hevder også at NRK gjentatte ganger var gjort oppmerksom på at festningen var uegnet til bruk for offentlige arrangementer.

NRK opplyste at festningen ble valgt av miljømessige og visuelle årsaker, og at klager på forhånd hadde blitt opplyst om at personer med nedsatt funksjonsevne ville bli hjulpet inn i lokalet.

Ombudet konkluderte med at det forelå brudd på forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. NRK burde lagt arrangementet til et annet lokale som kunne ivareta de visuelle hensynene, da festningen ikke var universelt utformet.

Saksnr; 09/1712
Lovanvendelse;
Dato; 09.03.2010

Uttalelse i sak om indirekte diskriminering på grunn av funksjonshemming

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 18. august 2009 fra Arild Jacobsen.

Jacobsen hevder at Norges Rikskringkasting (NRK) har brutt forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne ved å legge et direktesendt folkemøte til Christiansholm festning som ikke er universelt utformet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at NRK handlet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne da de valgte å legge folkemøtet til Christiansholm festning, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 tredje og fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra dere har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

I forbindelse med stortingsvalget arrangerte NRK en direktesendt partilederdebatt 17. august 2009. Debatten ble avholdt på Christiansholm festning i Kristiansand.

Partenes syn på saken

Arild Jacobsen:

Jacobsen hevder Christiansholm festning ikke er universelt utformet og at bruk av festningen til offentlige arrangementer er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Jacobsen mener festningen ikke oppfyller kravene til universell utforming, blant annet fordi det kun er en trang trapp opp til salen.

Jacobsen hevder også at Kristiansand kommune gjentatte ganger har blitt gjort oppmerksom på at Christiansholm festning er uegnet til bruk for offentlige arrangementer.

På bakgrunn av dette ønsker Jacobsen å klage inn samtlige deltagende partiers ledere, NRK, og Kristiansand kommune for brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

NRK Sørlandet:

NRK opplyser at festningen ble leid av Kristiansand kommune til dette engangsformålet. Festningen ble valgt fordi den miljømessig og visuelt tilfredsstilte alle de krav NRK satte til et sørlandsk bakgrunnspreg til debatten.

NRK erkjenner at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Kristiansand (FFO) gjorde NRK oppmerksom på at festningen ikke er tilgjengelig for rullestolsbrukere i forkant av arrangementet. NRK hevder imidlertid at FFO ble informert om at interesserte rullestolsbrukere og andre personer med nedsatt funksjonsevne ville bli hjulpet inn i salen.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 første ledd.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre, jf. lovens § 4 tredje ledd.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 fjerde ledd.

Ombudets vurdering

Ombudets vurdering i denne uttalelsen er begrenset til NRKs rolle som arrangør av partilederdebatten. Ombudet vurderer ikke om partilederne og Kristiansand kommune har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ombudet skal ta stilling til om NRK handlet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne da de valgte å legge en partilederdebatt til et lokale som ikke er universelt utformet.

Det er ikke tvilsomt at rullestolbrukere omfattes av begrepet nedsatt funksjonsevne og derfor er vernet mot diskriminering på alle samfunnsområder. Ombudet legger også til grunn at rullestolbrukere er stilt dårligere enn andre ved at de ikke har tilgang til lokalet uten assistanse. Å legge arrangementet til Christiansholm festning er derfor i utgangspunktet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 tredje ledd. 

Spørsmålene for ombudet er etter dette om det var nødvendig å legge arrangementet til festningen for å oppnå et saklig formål, og om dette var uforholdsmessig inngripende overfor rullestolbrukere, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 fjerde ledd.

NRK opplyser at festningen ble valgt ut fra visuelle hensyn. For ombudet synes det åpenbart at en slik begrunnelse er saklig. Det neste spørsmålet er om det var nødvendig å legge arrangementet til nettopp Christiansholm festning for å ivareta de visuelle hensynene. Selv om det ligger utenfor ombudets kompetanse å vurdere denne type spørsmål, synes det lite sannsynlig at det ikke finnes andre alternativer på Sørlandet. Ombudet legger i denne sammenheng vekt på at NRK i forkant av arrangementet var gjort oppmerksom på at festningen ikke var tilgjengelig for rullestolbrukere. Ombudet vektlegger også at partilederdebatten ble avholdt i forbindelse med stortingsvalget 2009. Stortingsvalg berører alle beboere i et land i større eller mindre grad, uansett religion, hudfarge, etnisitet, funksjonsevne mv. Ombudet mener at det er særdeles viktig at denne type arrangementer legges til arenaer som er tilgjengelig for alle. Å plassere slike arrangementer til en arena som ikke er tilgjengelig for alle, vil være uforholdsmessig inngripende ovenfor gruppen som utestenges. At NRK har tilbudt seg å bære rullestolbrukere opp i lokalet endrer ikke vurderingen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at NRK handlet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne da de valgte å legge et folkemøte til Christiansholm festning, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 tredje og fjerde ledd.