En mann mente at hans utenlandske bakgrunn var årsaken til at han ikke fikk stillingen han søkte på i videregående skole. Han mente han var best kvalifisert til jobben. Mannen hadde en annen stilling ved skolen.

Skolen avviste at mannens utenlandske bakgrunn hadde blitt vektlagt ved ansettelsen. Skolen hadde mottatt flere klager på mannen, både fra foreldre og fra elever. Klagene hadde blitt tatt opp med han uten at det hadde gitt resultater.

Vurderingen ble underbygget av tidsnær dokumentasjon fra klager. Ombudet fant at det var andre grunner enn mannens utenlandske bakgrunn som var årsaken til at han ikke ble tilsatt i stillingen.

Ombudet fant derfor ikke at skolen hadde brutt diskrimineringsloven ved tilsettingen.

Saksnr. 09/319
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4
Dato: 29. 12. 10

Uttalelsen i PDF-format.

Ombudets uttalelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 24. januar 2009 fra NN. NN hevder at han ble forbigått på grunn av etnisitet ved tilsetting i en fast stilling ved X skole (X vgs) den 1. august 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X vgs ikke handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 og forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da NN ikke fikk tilbud om stillingen.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

X videregående skole lyste ledig et 100 % vikariat for lærere i elektrofag fra 1. august 2008 med søknadsfrist 28. juni 2008. I utlysningsteksten sto følgende kvalifikasjonskrav for stillingen:

  • Relevant fagbrev
  • Praktisk erfaring innen tele- og datakommunikasjon og yrkesteoretisk utdanning
  • Det ble også vist til forskrift til opplæringsloven kapittel 4

Under Opplysninger om skolen understrekes det at skolen har utarbeidet en pedagogisk plattform hvor det blant annet legges vekt på samarbeid med kollegaer og der det gis rom for mulighet for alternativ organisering av
skolehverdagen.

Samarbeidsevne og vilje til å arbeide sammen med kollegaer og elever for å oppnå et godt læringsutbytte for elevene står sentralt ved skolen. NN hadde på utlysningstidspunktet et vikariat som utløp 30. juli 2008. Han ble i brev datert 31. mars 2008 informert om at han ikke kunne påregne ytterligere tilsetting i vikariat eller fast stilling ved skolen når vikariatet utløp.

Det var 2 søkere til stillingen, Y og Z. Det ble innhentet referanse for Y etter et intervju. NN ble ikke innkalt til intervju, da skolen på dette tidspunktet mente de hadde god oversikt over NNs kompetanse.

NNs kvalifikasjoner er følgende:

  • Cand. scient. i fysikk og elektronikk ved universitetet i Oslo
  • Praksis fra undervisning siden 1994

Ys kvalifikasjoner er følgende:

  • Utdannet i elektronikk med fagbrev (radio/TV) og pedagogikk for elektrofaglærere
  • Praksis fra undervisning siden 1997

Y fikk stillingen.

Partenes syn på saken

NN:

NN mener hans etniske bakgrunn forklarer hvorfor han ikke ble tilbudt stillingen han søkte på. Han viser til at han tidligere hadde vært ansatt på skolen i et vikariat i 2007/2008, og at han var den best formelt kvalifiserte søkeren med lang og praktisk relevant erfaring.

NN opplyser at han flere ganger hadde vært i konflikt med rektor på en annen videregående skole og mener at dette ble vektlagt på grunn av kameraderi og maktmisbruk ved tilsettingen ved X vgs.

NN hevder videre at lederne i skolen ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om elektronikk som fag og at de derfor prioriterte tilsetting av kamerater fremfor kompetente folk. Han mener dette innebærer en diskriminering og forskjellsbehandling av dem med bedre kvalifikasjoner.

X vgs:

X vgs avviser at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at skolen har vektlagt NNs etnisitet ved tilsettingen. I stedet viser de til at det ble foretatt en konkret vurdering av de erfaringene skolen hadde med NNs personlige egnethet i utøvelsen av lærergjerningen og at dette var den direkte årsaken til at han ikke ble tilbudt noen stilling.

X vgs viser til flere konkrete forhold. Skolen opplyser at det hadde vært negative reaksjoner fra elevene til NN fordi undervisningen var for teoretisk, dessuten at timene hans var kaotiske med manglende styring. Det kom også reaksjoner fra elevenes foresatte. Skolen iverksatte tiltak som ikke fungerte. NN ble tilslutt fratatt ansvaret som lå til stillingen.

Y, som fikk tilbudet om stillingen, ble vurdert som faglig og pedagogisk kvalifisert.

Rettslig grunnlag

Diskrimineringsloven § 4 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av blant annet entnisitet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, ”hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har funnet sted slikt brudd”, jf. diskrimineringsloven § 10.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til NNs påstand om at etnisitet ble vektlagt ved tilsettingen ved X vgs.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at etnisitet har hatt betydning for tilsettingen, går bevisbyrden over på X vgs. X vgs må da sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd.

Det første spørsmålet ombudet må ta stilling til er om NN ble behandlet dårligere enn det andre ble ville ha blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, og om den dårlige behandlingen i så fall hadde sammenheng med etnisitet.

Ombudet kan likevel ikke overprøve arbeidsgivers vurdering av hvilken av søkerne som var best personlig egnet til stillingen.

Ombudet har notert seg at NN har en universitetsgrad i fysikk og elektronikk, mens Y har fagbrev i elektronikk samt pedagogikk for elektrofaglærere. Ombudet finner ikke grunn til å ta stilling til hvem av NN eller Y som var best kvalifisert til stillingen. X vgs har heller ikke anført at NN ikke fylte de formelle og erfaringsbaserte kvalifikasjonene.

Skolen vektla at de ikke fant ham personlig egnet for en undervisningsstilling. NN har ikke bestridt opplysningene om problemene med undervisningen hans, men opplyser at han ble kritisert av elever med dårlige prestasjoner.

Ombudet fester lit til X vgs forklaring om vurderingene av NNs personlige egnethet. Vurderingene underbygges av tidsnær dokumentasjon på kritikk fra elever og foresatte, samt dokumentasjon på møter mellom ledelsen og NN.

Ombudet finner på bakgrunn av dette at det er grunn til å tro at andre grunner enn etnisitet er årsaken til at NN ikke ble tilbudt en stilling ved X vgs. Ombudet mener skolens fremstilling styrkes av at NN selv forklarer den dårlige behandlingen med maktmisbruk og kameraderi og manglende faglig kompetanse, og ikke med forhold som kan underbygge en påstand om at etnisitet har hatt betydning.

Konklusjon

X vgs handlet ikke i strid med diskrimineringsloven § 4 da NN ikke ble tilsatt som lærer i en 100 % stilling i elektrofag 1. august 2008.

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.
Oslo, 29. juni 2010

Nemnda kom enstemmig til samme konklusjon.