Ombudet fant at et NAV kontor som er under oppføring vil være universelt utformet når det er ferdig.

NAV viste til konkrete planer om å gjøre bygget universelt utformet. Nav redegjorde for at lokalene vil bli tilrettelagt for rullestolbrukere/personer med nedsatt bevegelsesevne og synshemmede. NAV viste blant annet til at prosjekteringen skulle baseres på retningslinjene i ”Grønn Stat Universell utforming”, samt at det var nedsatt en egen arbeidsgruppe som arbeider med dette. NAV har også hatt fokus på universell utforming ved inngåelse av leiekontrakt. NAV har i tillegg  redegjort for at krav i gjeldende forskrifter/standarder vil bli fulgt.

Saksnummer: 10/693
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato: 4. november 2010.

SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NYTT NAV-KONTOR

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 26. april 2010. Klager mener at NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi det ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til kravet til universell utforming i planleggingen av NAV Hjelpemiddelsentrals nye lokaler på Økern i Oslo.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at NAV ikke bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens nye lokaler, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt klager mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet bygger på partenes skriftlige redegjørelser i sin fremstilling av sakens bakgrunn. Oslo og Akershus Hjelpemiddelsentral skal slås sammen administrativt, og lokaliseres i et eget bygg ved årsskiftet 2010/2011. De nye lokalene er på Økern i Oslo. Bygget skal etter planen overtas av NAV 15. desember 2010. Klager hevder at kravet til universell utforming ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til i planleggingen av nye lokaler, og ved inngåelse av kontrakt med eiere av bygget.

Klager mener at NAV ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til behovet for tilrettelegging av de nye lokalene  inngangsparti/resepsjonsområde slik at de blir tilgjengelig for alle, herunder synshemmede og hørselshemmede. Klager mener at  det vil være behov for mange HC-toaletter i alle etasjer hvor brukere har tilgang. Videre må hørselshemmede ha lysblinkvarsling for brann og synshemmede må ha lys. Klager mener også at det er usikkert hvordan det skal tilrettelegges for personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon og kognitiv nedsatt funksjonsevne, i de nye lokalene.

Videre viser klager til at det heller ikke er planer om montering av vannservanter for håndvask og tilrettelagte stellemuligheter for barn og voksne på konsultasjonsrommene. Klager etterlyser planer og spesifikasjoner på tiltak som NAV vil iverksette.

NAV viser i sin redegjørelse til at det er en forutsetning at sentralen skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder både  for den publikumsrettede  virksomheten, og for NAV som arbeidsgiver. For at kravene til universell utforming skal være oppfylt, har NAV fremforhandlet følgende krav i leiekontrakten. Prinsippene om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og gjennomføringen. Det henvises til eksternt utarbeidede standarder og etatens eget standarddokument ”Krav til universell utforming” Norske standarder skal også benyttes i størst mulig grad.

NAV understreker at lokalene vil bli tilrettelagt for rullestolbrukere, bevegelseshemmede og synshemmede. Prosjekteringen skal baseres på retningslinjene i Grønn stat og temaveiledningen ”Bygg for alle”  Bygget som er valgt, har to heiser som betjener alle etasjer, og at størrelsen på heisene tilfredsstiller kravene i ny byggteknisk forskrift § 15-13, samt NS 11001.1:2009. Alle krav som følger av gjeldende regelverk for merking vil bli tilfredsstilt på dette området. NAV viser til at merking vil bli gjennomført senere i prosjektet. Det vil også bli etablert HC-toaletter i alle etasjer, i samsvar med gjeldende regelverk.

Videre vil lydblinkvarsling og lydvarsling ved brann også bli ivaretatt.

NAV er ikke kjent med krav til håndvask eller stellerom på konsultasjonsrommene. NAV har etablert en egen arbeidsgruppe som jobber spesielt med å sikre at sentralen tilfredsstiller kravet til universell utforming. Det er også blitt avholdt møte med representanter for Norges Handikapforbund og FFO, for å sikre at brukernes behov blir ivaretatt.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten, har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (personer som har behov for hjelpemidler og andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, får tilgang til virksomhetens lokaler. Dette innebærer at resepsjonsområdet, behandlingsrom, heis, HC-toaletter osv må være tilrettelagt for personer uavhengig av funksjonsevne.

Denne saken dreier seg om tilrettelegging av nye lokaler for NAV Hjelpemiddelsentral. Dette er lokaler av vesentlig betydning for mange, og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ombudet mener derfor at det er særlig grunn til å kreve universell utforming av slike lokaler.

NAV skal overta bygget på Økern i desember 2010. Bygget er således ikke helt klart. Nav har imidlertid redegjort for at lokalene vil bli tilrettelagt for rullestolbrukere/personer med nedsatt bevegelsesevne og synshemmede. NAV viser blant annet til at prosjekteringen skal baseres på retningslinjene i ”Grønn Stat Universell utforming”, samt at det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som arbeider med dette. NAV har også hatt fokus på universell utforming ved inngåelse av leiekontrakt. NAV har i tillegg  redegjort for at krav i gjeldende forskrifter/standarder vil bli fulgt.

Ombudet har ikke grunn til å tro at NAV ikke vil følge planene om universell utforming av lokalene på Økern. Når det gjelder vaskeservanter på konsultasjonsrom går ombudet ikke nærmere inn på dette, da dette ikke direkte er et spørsmål om universell utforming, slik ombudet vurderer det.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ikke handler i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

*****

Ombudet gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å ta saken til ny vurdering, dersom NAV ikke følger opp planene om universell utforming av Hjelpemiddelsentralen på Økern, og det senere skulle vise seg at enkelte forhold ikke oppfyller kravet til universell utforming.