Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. august 2009 fra Norges Handikapforbund Steinkjer og Omegn.

Klagen gjelder manglende tilgjengelighet til butikken, Fame Fotografene, for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Driftssjef, Arne Dretvik, opplyser i e-post av 2. desember 2009 at inngangspartiet til butikken nå er utbedret. Vedlagt e-posten følger et bilde som dokumentasjon for at det ikke lenger er et trinn ved inngangen til butikken. Likestillings- og diskrimineringsombudet finner dermed ikke grunn til videre behandling av klagen, og henlegger saken, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, tredje punktum.

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, fjerde punktum. Fristen for å klage er tre uker fra mottakelsen av henleggelsen, se vedlagte veiledning.

Sakens bakgrunn

Norges Handikapforbund (NHF) Steinkjer og Omegn henvendte seg til ombudet i e-post av 20. august 2009. Forbundet klaget over utilgjengelig inngangsparti til butikken Fame Fotografene i Steinkjer. Butikken hadde et lite trinn som NHF mener utgjør et hinder for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Ombudet mottok et brev fra Fame Fotografene den 2. desember 2009. I brevet opplyser driftssjef, Arne Dretsvik, at inngangspartiet er utbedret.  Ombudet henvendte seg til Fame Fotografene den 7. desember 2009, og informerte dem om at vi ville vurdere å henlegge saken dersom de ikke hadde ytterligere kommentarer i saken. I e-post av 10. desember 2009 skriver NHF at de er fornøyd med adkomsten. Videre skriver de: ”Vi har ikke testet tyngden på dørene, men så fremt disse er lette å åpne er vi fornøyd med utbedringen”.

Rettslig grunnlag

Hovedregelen er at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ferdigbehandle en klage på diskriminering ved å gi en uttalelse om diskriminering har skjedd eller ikke. Etter diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, tredje setning kan ombudet likevel henlegge en sak ”[…] dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling”.

Begrunnelse for henleggelsen

Inngangspartiet til Fame Fotografene er nå utbedret etter at trinnet ved inngangen er fjernet. Inngangspartiet utgjør derfor ikke lenger et hinder for fremkommeligheten til personer med nedsatt bevegelsesevne. Ombudet anser at eventuell diskriminering med dette har opphørt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner på bakgrunn av dette ikke grunn til videre behandling av saken. Saken henlegges derfor etter diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, tredje punktum.


* * *

Ombudet gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til om dørene utgjør et hinder for personer med nedsatt bevegelsesevne. NHF Steinkjer og Omegn har ikke testet tyngden på dørene selv, og ombudet vet heller ikke hvor tunge dørene er. Dersom NHF Steinkjer og Omegn mener at Fame Fotografene ikke er universelt utformet på grunn av tyngden av dørene, kan forbundet henvende seg på nytt til ombudet. Ombudet vil da vurdere om dette forholdet utgjør en diskriminering etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Saksnummer: 09/1755