Ombudet fant at Tingvoll kommune ikke bryter plikten til universell utforming.

Kommunens fysioterapilokale på sykehjemmet er universelt utformet. Det er automatisk døråpner ved hovedinngangen i annen etasje, og heis som fører ned til fysioterapilokalet i første etasje. Ombudet oppfordret likevel kommunen til å tilrettelegge for døråpner og UU inngangsparti i første etasje.

Saksnummer: 10/723
Lov: DTL § 9
Dato: 15. november 2010.

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet bygger på partenes skriftlige redegjørelser i sin fremstilling av sakens bakgrunn.

Kommunens fysioterapilokaler ligger i første etasje på sykehjemmet. Det finnes en egen inngang til fysioterapien fra første etasje. Denne inngangen har ikke automatisk døråpner. Sykehjemmets hovedinngang befinner seg i andre etasje. Her har kommunen installert automatisk døråpner. Inngangen er 1, 90 m bred. I tilknytning til denne inngangen er det heis som går ned til første etasje.

Klager hevder det er vanskelig for personer med nedsatt bevegelsesevne å ta seg til fysioterapilokalet på sykehjemmet. Klager viser til at det ikke er automatisk døråpner på inngangen i første etasje. Når det gjelder hovedinngangen i andre etasje viser klager til at bakken opp mot hovedinngangen er bratt, og at det er vanskelig å komme seg opp bakken på egenhånd, spesielt om vinteren. Klager viser til at en ved å bruke hovedinngangen kommer rett inn til kantinens matsal, og må trille gjennom hele etasjen med sykehjemspasienter.

Klager mener det er en slitsom prosedyre å komme seg fra hovedinngangen og ned til fysioterapilokalet, og at sykehjemmet burde tilrettelegge for automatisk døråpner ved inngangen til første etasje. Tingvoll kommune viser i sin redegjørelse til at det finnes mange innganger til sykehjemmet. Sykehjemmet viser til at når klager hevder sykehjemmet ikke er universelt utformet, bruker ikke han hovedinngangen, men en inngang i første etasje. Kommunen viser til at det finnes en bred (1,90 m) hovedinngang med automatisk døråpner i andre etasje. I tilknytning til denne inngangen er det heis som fører ned til første etasje, hvor fysioterapien er lokalisert. Det finnes også en annen heis i tilknytning til denne inngangen

Tilknyttet hovedinngangen er det også lagt varmekabler slik at det er frostfritt inngangsparti med en kjørevei for rullestolbrukere.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Tingvoll kommune er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter, eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens lokaler. Plikten omfatter at inngangsparti er universelt utformet.

Er Tingvoll sykehjem universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om Tingvoll sykehjem tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Klager viser til at det er vanskelig å benytte hovedinngangen fordi bakken opp mot hoveddøren er bratt. Dette er spesielt utfordrende om vinteren når det kommer mye snø. Klager anfører også at det er ubehagelig for ham å benytte heisen foran andre sykehjemspasienter, som sitter og spiser i matsalen. Han foretrekker derfor å bruke døren i første etasje.

Tingvoll kommune har sendt ombudet fotografier som viser at sykehjemmet har en hovedinngang i andre etasje med automatisk døråpner. Det går også heis ned i første etasje. Slik ombudet vurderer det har rullestolbrukere derfor mulighet til å bruke denne hovedinngangen, og komme seg ned til fysioterapilokalet på egenhånd.

Ombudet har forståelse for at klager opplever det som vanskelig å måtte passere flere folk som sitter og spiser inne på sykehjemmet, for å komme til heisen. Ombudet mener imidlertid denne problemstillingen kommer litt på siden av kravet til universell utforming. Fotografiene viser at det er en bakke opp mot hoveddøren som rullestolbrukere kan bruke. Etter ombudets vurdering fremstår ikke denne bakken som for bratt. Tingvoll kommune har også anført at det er lagt varmekabler ved inngangspartiet, som skal gjøre det enklere og ferdes der om vinteren.

På bakgrunn av dette finner ombudet at Tingvoll sykehjem er universelt utformet.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Tingvoll kommune ikke handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 på nåværende tidspunkt.

Ombudet er likevel tilfreds med at Tingvoll kommune har planer om å installere automatisk døråpner i første etasje, slik at det blir enklere for rullestolbrukere å komme seg inn denne døren. Selv om ombudet kommer til at Tingvoll kommune på nåværende tidspunkt ikke bryter loven, oppfordrer ombudet sykehjemmet til å installere automatisk døråpner til inngangen i første etasje, så raskt som mulig.

Vi ber om tilbakemelding fra sykehjemmet på når arbeidet med utbedring av inngangspartiet i første etasje forventes ferdigstilt. Vi ber om svar snarest, senest innen 12. desember 2010.