Ombudet har konkludert med at Asker og Bærum taxi har handlet i strid med diskriminerings-og tilgjengelighetsloven ved å nekte en kunde transport fra Asker stasjon. Årsaken var at hun hadde med seg førerhund.

Ombudet mente kunden ble stilt dårligere enn andre kunder. Ombudet viste til at en person som er blind ofte er avhengig av førerhund. I saken vedgikk taxiselskapet at en kvinne med førerhund var blitt nektet transport på den aktuelle stasjonen. Taxiselskapet påberopte seg ikke unntaksbestemmelsen i § 4 i saken. Ombudet drøftet derfor ikke om hensynet til sjåfører og andre kunder med pelsallergi var et saklig formål for å nekte å kjøre kvinnen og hunden.

Ombudet bemerket på generelt grunnlag at det av hensyn til sjåfører som er allergisk mot pelsdyr, samt av hensyn til andre passasjerer med allergi, kan være nødvendig for et taxiselskap å ha biler hvor pelsdyr ikke er tillatt. Ombudet fant imidlertid at et taxiselskap ikke kan nekte en person med førerhund transport av den grunn. Dersom en bil av hensyn til personer og sjåfører med allergi ikke kan ta med en passasjer med førerhund, vil selskapet være ansvarlig for å stille en annen bil til disposisjon, eller løse situasjonen på en annen måte.

Hele uttalelsen (datert 11.1.10):

FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV NEDSATT SYNSEVNE - NEKTET Å TA MED FØRERHUND I TAXI

Likestillings-og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Blindeforbund av 27. november 2009.

Blindeforbundet mener Asker og Bærum Taxi diskriminerte en kvinne på grunn av nedsatt funksjonsevne. Blindeforbundet viser til at taxisjåfører fra Asker og Bærum Taxi ved tre tilfeller nektet kvinnen å ta med sin førerhund inn i taxier på Asker stasjon.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Asker og Bærum Taxi har handlet i strid med diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 4 tredje ledd.

Likestillings-og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings-og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Asker og Bærum Taxi mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Blindeforbundet kontaktet ombudet og viste til at forbundet får flere henvendelser fra personer med nedsatt syn som opplever at drosjesjåfører ikke vil ta med førerhund i bilene. Som eksempel viste Blindeforbundet til at en kvinne som er avhengig av førerhund ved tre anledninger i september 2009 ble nektet transport fra holdeplassen ved Asker stasjon da sjåfører fra selskapet ikke ville ta med hennes førerhund i bilene.

Partenes anførsler

Blindeforbundet mener Asker og Bærum Taxi handlet i strid med diskriminerings-og tilgjengelighetsloven da sjåførene ikke ville kjøre kvinnen fordi hun hadde med seg førerhund. Blindeforbundet viser til at hensynet til pelsallergi ikke er et saklig formål, da Samferdselsdepartementet har gitt klar beskjed om at drosjesjåfører ikke kan nekte å ta med førerhund på dette grunnlaget.

Asker og Bærum taxi vedgår at en kvinne ble nektet transport av to av selskapets sjåfører på Asker stasjon. Selskapet viser likevel til at selskapet ikke har noen politikk på at hunder ikke kan være med i biler tilknyttet Asker og Bærum. Selskapet viser til at 20 % av selskapets biler er registrert som allergibiler. Disse bilene skal unngå pelsdyr. Førerhunder skal likevel transporteres i allergibilene.

Asker og Bærum taxi beklager at kvinnen ble nektet transport.

Rettslig grunnlag

Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 4 første ledd forbyr indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer med nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende er likevel lovlig, jf diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 4 fjerde ledd.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har skjedd, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. lovens § 13.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan uttale seg om en handling eller praksis er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr 3.

Likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering

Asker og Bærum Taxi har i sin redegjørelse til ombudet erkjent at to av deres sjåfører har nektet en kvinne å ta med seg sin førerhund inn i taxiene, og selskapet har beklaget dette. Spørsmålet ombudet skal ta stilling til, er om Asker og Bærum Taxi har handlet i strid med diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 4 som blant annet forbyr indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Å nekte passasjerer å ta med hund i taxibiler, er i utgangspunktet et nøytralt forbud. Spørsmålet er om en slik praksis fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre. Etter ombudets syn er svaret på det ja.

Ombudet mener et forbud mot hunder i taxier fører til at personer som er avhengig av førerhund ikke får et taxitilbud på lik linje med personer som ikke er avhengig av førerhund.

Det følger av lovens forarbeider at ”… indirekte diskriminering kjennetegnes ved at det tilsynelatende ikke er noe (formelt) galt som har funnet sted… praksisen er formelt sett nøytral, men får i praksis den virkning for personer med nedsatt funksjonsevne at de stilles dårligere enn andre. Dette kan for eksempel være en blind person med førerhund utestenges fra et posthus eller andre offentlige tilbud fordi hunder er forbudt i lokalene. Dette vil stille personer som er avhengige av førerhund dårligere sammenlignet med andre som ikke trenger førerhund”, jf. ot.prp. nr 44 (2007-2008) s. 252.

Ombudet finner dermed at Asker og Bærum Taxi indirekte forskjellsbehandlet kvinnen grunnet hennes nedsatte funksjonsevne.

Asker og Bærum Taxi har vist til at selskapet ikke fører noen politikk på at hunder ikke kan være med i selskapets biler. Selskapet viser også til at selv om noen biler er registrert som allergibiler, skal også disse bilene ta med førerhunder. Asker og Bærum Taxi uttaler videre at ”nødvendige tiltak er blitt utført” etter at kvinnen klaget til selskapet. Ombudet legger til grunn at selskapet følger opp sine sjåfører, slik at fremtidige kunder med førerhund ikke blir avvist.

Ombudet ser ikke at det er nødvendig å vurdere om det forelå saklig grunn for sjåførene i denne saken til å nekte å ta med førerhund i taxien, i og med at Asker og Bærum Taxi har beklaget hendelsene og samtidig har uttalt at også såkalte ”allergibiler” er pålagt å ta med førerhunder.

Ombudet vil likevel på generelt grunnlag bemerke at det av hensyn til sjåfører som er allergisk mot pelsdyr, samt av hensyn til andre passasjerer med allergi, kan være nødvendig for et taxiselskap å ha biler hvor pelsdyr ikke er tillatt. Ombudet mener imidlertid at et taxiselskap ikke kan nekte en person med førerhund transport av den grunn. Dersom en bil av hensyn til personer og sjåfører med allergi ikke kan ta med en passasjer med førerhund, vil selskapet være ansvarlig for å stille en annen bil til disposisjon, eller løse situasjonen på en annen måte. Asker og Bærum Taxi har uttalt at dette er rutinene også i dette selskapet.

Konklusjon


Asker og Bærum Taxi har handlet i strid med diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 4 tredje ledd om indirekte diskriminering ved at en kvinne ved tre anledninger i september 2009 ikke fikk transport av selskapet fordi hun hadde med seg førerhund.

Ombudet er likevel tilfreds med at Asker og Bærum Taxi har iverksatt nødvendige tiltak i selskapet etter hendelsene. Ombudet ber om å få tilsendt kopi av selskapets retningslinjer innen 1. februar 2010.

 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud